22/07/2022

Η σημασία της εκπαίδευσης προσωπικού!

του Μ. Μάρκου
Αρθρογραφία

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα σημαντικότατο κεφάλαιο για μια επιχείρηση και θα πρέπει να αξιοποιείται με τον πλέον κατάλληλο και αποδοτικότερο τρόπο. Δυστυχώς όμως, πολλές είναι οι φορές όπου ένα τόσο σημαντικό κεφάλαιο για τις επιχειρήσεις, όπως είναι το ανθρώπινο δυναμικό, υποβαθμίζεται ή δεν αξιοποιείται πλήρως. Μάλιστα, αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν ή/και αναρωτιούνται αν τελικά το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης αποτελεί επένδυση ή κόστος.

Από τη στιγμή που το ανθρώπινο δυναμικό καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του κόστους μιας επιχείρησης, η επιτυχία ή αποτυχία των πολιτικών που εκείνη θα ακολουθήσει σχετικά με το προσωπικό της είναι άρρηκτα δεμένη με την επιτυχία ή αποτυχία της επιχείρησης.

Η εκπαίδευση παίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο για την επιχείρηση, αφού χωρίς αυτή δεν θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι στόχοι της. Μέσα από ένα σωστό και αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της, μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των ανθρώπων της, ώστε να έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν και να αφομοιώνουν τη γνώση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, στην προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησής τους  ώστε να αναλαμβάνουν κοινωνικές, επαγγελματικές και άλλες ευθύνες, στην κατανόηση των προβλημάτων και την εύρεση βέλτιστων ή εναλλακτικών λύσεων, και στη συνειδητοποίηση ότι έχουν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά.

Οι αιτίες που καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετίζονται με τις σημαντικές αλλαγές ή επικρατούσες συνθήκες, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι βασικότερες αιτίες είναι η τεχνολογική πρόοδος, οι καινούργιες απαιτήσεις και ανάγκες των καταναλωτών, οι συγχωνεύσεις & οι εξαγορές, όπως επίσης και ο επανασχεδιασμός λειτουργιών και οργανωτικών δομών στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η τεχνολογική πρόοδος που βιώνουμε σε πολύ πιο έντονο βαθμό σε σχέση με τον παρελθόν απαιτεί νέες ειδικότητες, νέες γνώσεις, εφαρμογή νέων μεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης έργου. Επίσης, οι καινούργιες απαιτήσεις και ανάγκες του καταναλωτή απαιτούν νέες θέσεις εργασίας με νέο ή και διαφορετικό αντικείμενο. Σε μια εποχή που έχουμε πληθώρα συγχωνεύσεων και εξαγορών αλλά και επανασχεδιασμό λειτουργιών και οργανωτικών αλλαγών, για να αντιμετωπιστούν οι καινούργιες καταστάσεις, οι νέες θέσεις εργασίας και οι νέες αρμοδιότητες με διευρυμένα καθήκοντα, απαιτούνται και νέες οργανωτικές δομές.

Για να έχει μια επιχείρηση τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να αντιμετωπίσει την εκπαίδευση του προσωπικού της ως μια δραστηριότητα που θα καθορίσει το μέλλον της και θα ορίσει σε μεγάλο βαθμό της επιτυχία της. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καθορίσει τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τα βασικότερα να είναι: 1ο - Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών, 2ο - Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 3ο - Μέθοδοι εκπαίδευσης, και 4ο - Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Τα οφέλη που απορρέουν από την εκπαίδευση του προσωπικού για την ίδια την επιχείρηση είναι πολλαπλά. Καταρχάς, εξυψώνει το ηθικό των εργαζομένων, συμβάλλει στην επιχειρησιακή ανάπτυξη και οδηγεί σε βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης. Επίσης, βελτιώνει τη γνώση της εργασίας και τις ικανότητες σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, βοηθάει στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας, ενισχύει την αυθεντικότητα, την ευελιξία και την εμπιστοσύνη, συμβάλλει στην ενίσχυση των προαγωγών από το εσωτερικό της επιχείρησης και βελτιώνει τη σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου. Επιπλέον, βοηθάει στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για την εργασία, συμβάλλει στην κατανόηση και την παγίωση επιχειρησιακών αρχών, παρέχει πληροφόρηση για τις μελλοντικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της επιχείρησης και συμβάλλει στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων.

Τα οφέλη της εκπαίδευσης για τους εργαζομένους είναι εξίσου σημαντικά. Καταρχάς τους βοηθάει να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις και να λύνουν αποτελεσματικά τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους, ενισχύεται η αναγνώριση, η ευθύνη, η επιτυχία και η ανάπτυξη. Επίσης, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους και η αυτό-ανάπτυξή τους, όπως επίσης τους βοηθάει να χειρίζονται τις διάφορες εντάσεις και τις συγκρούσεις μέσα στον εργασιακό χώρο.

Επιπλέον δίνει τα εφόδια για τη βελτίωση των ικανοτήτων και της επικοινωνίας των εργαζομένων, αυξάνει την ικανοποίησή τους από τη θέση εργασίας τους, τους βοηθά στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων και τους δίνει ένα νέο προσανατολισμό για το μέλλον τους. Δημιουργεί μια αίσθηση ανάπτυξης στη μάθηση, βοηθάει τους εργαζόμενους να αναπτύξουν επιπρόσθετες ικανότητες και δυνατότητες και μειώνει το φόβο για την άσκηση μιας νέας δραστηριότητάς τους.

Εν κατακλείδι, η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού έγκειται στο γεγονός ότι συμβάλλει περαιτέρω στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Η τεχνολογία, τα προϊόντα, η δομή μιας επιχείρησης μπορούν να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές. Κανένας όμως δεν μπορεί να αναπληρώσει υψηλά εκπαιδευμένους και παρακινημένους ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την επιχείρηση. Ο άνθρωπος είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση και την ίδια στιγμή η λιγότερο αξιοποιημένη πηγή. Είναι η αποθήκη γνώσεων και ικανοτήτων της επιχείρησης, η βάση η οποία κάνει μια επιχείρηση ανταγωνιστική. Και η σωστή ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή μια σωστής, αποτελεσματικής και συνεχόμενης εκπαίδευσης από τις επιχειρήσεις μπορεί να δώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, στην νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί.

ΜΒΑ, Διευθυντικό Στέλεχος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing