Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής

Π. Κοντογιώργος
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανής (ΕΜΠ)

Ν. Χρυσανθόπουλος
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανής (ΕΜΠ), Ερευνητής Imperial College London

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους, μηχανικούς και στελέχη οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα της ηλεκτρικής και θέλουν να κατανοήσουν με ποιον τρόπο γίνεται μια επιτυχημένη απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, ποια προβλήματα ίσως προκύψουν καθώς και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όλοι οι συμμετέχοντες ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για αυτούς και την κοινωνία. Το μάθημα συνιστάται επιπλέον σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη λειτουργία μιας αγοράς ενέργειας από τεχνοοικονομική άποψη. Επιπλέον, περιγράφεται η κατάσταση στις αγορές ενέργειας ως τώρα και δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και οι μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, οι οποίες αφορούν όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα της αγοράς ενέργειας.

Σκοπός

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας και κυρίως στην ηλεκτρική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι μηχανισμοί και συμμετέχοντες σε μια ενεργειακή αγορά ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία της μέσα και από τη χρήση βασικών γνώσεων μικροοικονομίας. Περιγράφεται η διεθνής εμπειρία και αναλύεται η διαδικασία απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή η απελευθέρωση κάθε αγοράς δεν μπορεί να γίνεται βεβιασμένα, εξετάζονται τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από μια λάθος ή ημιτελή απελευθέρωση. Αναλύονται επίσης τα εργαλεία και τα παράγωγα προϊόντα που δημιουργήθηκαν για την προστασία της αγοράς και των επενδυτών από τη μεταβλητότητα των τιμών. Επιπλέον παρουσιάζεται το πώς οι αγορές ενέργειας συνδέονται μεταξύ τους με τελικό στόχο την ενοποίηση. Τέλος, αναλύεται το επόμενο βήμα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που είναι τα έξυπνα δίκτυα.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας – ∆ομές, Μηχανισμοί, Συμμετέχοντες
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές αρχές μικροοικονομίας για αγορές ενέργειας – Καμπύλες Προσφοράς και Ζήτησης – Ισορροπία Nash-Cournot – Μεγιστοποίηση κοινωνικού πλεονάσματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ∆ιεθνή παραδείγματα και η περίπτωση της Ελλάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ∆υσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν – Προβλήματα που ίσως προκύψουν κατά την απελευθέρωση – Το παράδειγμα της Καλιφόρνιας
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Παράγωγα προϊόντα ενέργειας – Future Contracts, Options, Swaps
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ∆ιασύνδεση αγορών ενέργειας – Περιορισμοί και αποτελέσματα – Ευρωπαϊκό “Target Model”
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Έξυπνα δίκτυα – Μετρητές

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ περιλαμβάνονται και αναλυτικές λύσεις ασκήσεων στις πρακτικές ενότητες ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων συμμετεχόντων και αγορών.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.