Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Οικονομικά, Πολιτικές και Διοίκηση της Υγείας - Health Economics, Policy and Administration

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
03/04/2023
24 ώρες / 2 μήνες
24 ώρες / 2 μήνες

Εισηγητής

Δαβίλλας Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη (και υποψήφια στελέχη) δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της υγείας. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να συμμετάσχουν.

Σκοπός

Ο σκοπός του Προγράμματος «Οικονομικά, Πολιτικές και Διοίκηση της Υγείας» είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με τη χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης σε αντικείμενα που αφορούν στα οικονομικά της υγείας, τις πολιτικές και τη διοίκηση της υγείας.
Συγκεκριμένα ο σπουδαστής θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κόστη και τα οφέλη επιδρούν στις αποφάσεις στο σύστημα υγείας, τις επιλογές σχετικά με την παραγωγή και τη διανομή της φροντίδας υγείας και τις μεθόδους και μηχανισμούς σχετικά με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στις πολιτικές της υγείας. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση των οργανισμών, το μάρκετινγκ, και τη διοίκηση της καινοτομίας στον κλάδο της υγείας. Με το προσφερόμενο πρόγραμμα μπορούν να εμπλουτιστούν και να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς στο χώρο της υγείας.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, την διάχυση της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά της υγείας, τις πολιτικές και τη διοίκηση της υγείας και (κατά συνέπεια) στην συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση των μονάδων υγείας και επιχειρήσεων στο χώρο της υγείας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Μαθησιακοί Στόχοι
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η κατανόηση βασικών αρχών της οικονομικής επιστήμης.
  • η κατανόηση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων σε καθεστώς περιορισμένων πόρων στην περίπτωση του κλάδου της υγείας.
  • η εκλαϊκευμένη και λεπτομερής περιγραφή των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση με σκοπό την λήψη αποφάσεων στον κλάδο της υγείας.
  • η περιγραφή θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης στην χρηματοδότηση της οικονομικής περίθαλψης, ανισοτήτων στην κατάσταση υγείας των ατόμων και οι σχετικοί γενεσιουργοί παράγοντες (στην περίπτωση συστημάτων δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας και μη).
  • η κατανόηση των βασικών αρχών και πρακτικών στη Διοίκηση των Οργανισμών υγείας.
  • η κατανόηση των βασικών εννοιών του Μάρκετινγκ ως μιας ολιστικής διαδικασίας που οδηγεί το όραμα, την αποστολή και το στρατηγικό σχεδιασμό των οργανισμών στον κλάδο της υγείας.
  • η παρουσίαση των βασικών εννοιών της Διοίκησης Καινοτομίας στον κλάδο της υγείας.
  • η κατανόηση των μεθόδων έρευνας και βιβλιογραφικής ανασκόπησης που αποτελούν παράδειγμα καλών πρακτικών για την εκπόνηση αξιόλογων ερευνητικών εργασιών, κειμένων εργασίας και παρουσιάσεων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος υλοποίησης
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.