Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/06/2024
3 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Σ. Αναγνωστοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Ph.D Cass Business School, City University, London, UK

Σκοπός

Οι βασικές γνώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αποτελούν πλέον απαραίτητα εργαλεία των σύγχρονων οικονομολόγων, χρηματοοικονομικών αναλυτών και ελεγκτών.

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην αναλυτική ενημέρωση και παρουσίαση των βασικών κανόνων που διέπουν τους μηχανισμούς των Δ.Π.Χ.Α. και των διερμηνειών τους και κυρίως τις τεχνικές εφαρμογής βασικών προτύπων μέσω μελετών περιπτώσεων και παραδειγμάτων.

Σημαντικό μέρος του σεμιναρίου αφιερώνεται και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Δ.Π.Χ.Α. που σχετίζονται με κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων.

Η σπουδαιότητα των ΔΠΧΑ έχει παγιοποιηθεί, αφού εκτός από τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται πλέον από τις ρυθμιστικές αρχές σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως για εισηγμένες σε Χρηματιστήρια επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την εξοικείωση με αυτά τα πρότυπα προκειμένου να δραστηριοποιηθεί κανείς επαγγελματικά στο χώρο της λογιστικής, αλλά και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αποτίμησης γενικότερα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., ώστε μετά την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες να έχουν μια συνολική εικόνα και γνώση για τα βασικότερα λογιστικά ζητήματα που καλύπτονται από τα Δ.Π.Χ.Α. Αναμένεται να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ χειρισμών που είναι αποδεκτοί από τα πρότυπα, καθώς και να εφαρμόζουν στην πράξη λογιστικούς χειρισμούς για μια σειρά από βασικά αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα Δ.Π.Χ.Α. Επίσης, το σεμινάριο έχει σκοπό την ανάπτυξη κατανόησης για τη διακριτική ευχέρεια που υπάρχει στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., όπως και των βασικών προκλήσεων και δυσκολιών στην εφαρμογή τους στην πράξη για μια σειρά λογιστικών θεμάτων.

Στους συμμετέχοντες δίνεται πρόσβαση σε επιλεγμένα τμήματα του βιβλίου των Kieso E.D., Weygandt J.J., Warfield, D. (2019), Λογιστική-Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ, 2E, John Wiley and Sons, ελληνική έκδοση Broken Hill Publishers.

Εκτός από την παραπάνω πρόσβαση, το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνει σημειώσεις (σειρά λεπτομερών διαφανειών) για τα παρουσιαζόμενα πρότυπα, όπως επίσης αναλυτικά λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα, τα οποία αναρτώνται σε εβδομαδιαία βάση. Η τελική εξέταση στο σεμινάριο αποτελείται από απαντήσεις σε ερωτήσεις και ασκήσεις πάνω στο σχετικό υλικό.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη κατανόησης για τη διακριτική ευχέρεια που υπάρχει στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., όπως και των βασικών προκλήσεων και δυσκολιών στην εφαρμογή τους στην πράξη για μια σειρά λογιστικών θεμάτων.
Ανάπτυξη ικανότητας επιλογής μεταξύ χειρισμών που είναι αποδεκτοί από τα πρότυπα, καθώς και να εφαρμόζουν στην πράξη λογιστικούς χειρισμούς για από βασικά αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα Δ.Π.Χ.Α. που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα πρότυπα που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα – ΔΛΠ 2 και ΔΛΠ 41.

Περιγραφή σεμιναρίου

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Εβδομάδα 1: Θεσμικό Πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαια 1-2

Εβδομάδα 2: Αποθέματα (ΔΛΠ 2), Γεωργία (ΔΛΠ 41), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 9

Εβδομάδα 3: Ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16), Κόστος Δανεισμού (ΔΛΠ 23), Κρατικές Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαια 10, 11

Εβδομάδα 4: Επενδύσεις σε ακίνητα (ΔΛΠ 40)

Εβδομάδα 5: Απομειώσεις (ΔΛΠ 36), Εξάντληση (ΔΠΧΑ 6), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 11, ΔΛΠ 36, ΔΠΧΑ 6

Εβδομάδα 6: Άυλα Πάγια (ΔΛΠ 38), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 12, ΔΛΠ 38

Εβδομάδα 7: Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (ΔΛΠ 37), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 12

Εβδομάδα 8: Χρηματοοικονομικά Μέσα (ΔΠΧΑ 9), Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (ΔΛΠ 32) – Μέρος Α, Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαια 14, 16

Εβδομάδα 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα (ΔΠΧΑ 9), Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις (ΔΛΠ 28) και θυγατρικές επιχειρήσεις (ΔΠΧΑ 10), Μισθώσεις (ΔΠΧΑ 16)– Μέρος Β, Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 17

Εβδομάδα 10: Κέρδη ανά Μετοχή (ΔΛΠ 33), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 16

Εβδομάδα 11: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (ΔΠΧΑ 15), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 18

Εβδομάδα 12: ΔΛΠ 8, ΔΛΠ 24, ΔΛΠ 10, ΔΠΧΑ 8, ΔΛΠ 34, Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαια 20, 22

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.