E-Learning:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Μισθοδοσία | Ασφαλιστικά

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Μισθοδοσία | Ασφαλιστικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εξειδικευμένη Εισηγήτρια
Επιστήμονας Στατιστικής. Σύμβουλος Δημοσίου Τομέα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Στελέχη Επιχειρήσεων
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
Επιχειρηματίες
Ελεύθερους Επαγγελματίες
Δημόσιες Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρουσίαση της Νέας Νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί /Υποχρεωτικοί για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
 • Αυξάνεται σε άνω (2.500) ευρώ, το ύψος της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων για τις οποίες συλλέγονται, γίνεται επεξεργασία και δημοσιοποιούνται στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) / Ανάρτηση πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημόσιων συμβάσεων. Ορίζεται το αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις Εθνικές Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (Ε.Κ.Α.Α.)
 • Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη – μέλη
 • Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς και κανόνες διενέργειας
 • Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 • Δημόσιες Συμβάσεις Ήσσονος Αξίας / Εξόφληση έναντι νόμιμων φορολογικών παραστατικών
 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων
 • Αλλαγή ορίου απευθείας ανάθεσης
 • Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)
 • Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
 • Κατάργηση Προκηρύξεων για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων
 • Εγγυήσεις / Μείωση ύψους εγγυήσεων καλής εκτέλεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών/ Μη προσκόμιση εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά
 • Λόγοι αποκλεισμού/ Κατάργηση ΣΕΠΕ/ Προσθήκη στους υπόχρεους προσκόμισης ποινικού μητρώου
 • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – Συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση – Αλλαγή Χρόνου Υποβολής- Κατάργηση ΤΕΥΔ
 • Αλλαγή περιεχομένου εγγράφων σύμβασης
 • Ενιαία αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, και της οικονομικής προσφοράς.
 • Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 • Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής
 • Κήρυξη ανάδοχου έκπτωτου – Καταλογισμός του διαφέροντος
 • Παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, με μόνη τη σχετική βεβαίωση του προϊστάμενου της υπηρεσίας
 • Χρόνος Παράδοσης Υλικών
 • Δημοσιεύσεις σε Περιφερειακό και Τοπικό Τύπο
 • Υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ
 • Τήρηση και επικαιροποίηση ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ
 • Κατάργηση Συνοπτικού Διαγωνισμού από 1/9/2021
 • Κατάργηση του άρθρου 127 - Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.
Συνολική διάρκεια: 9 ώρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
17:00 - 22:00

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021
17:00 - 21:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

190€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας