Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Β’ & Γ’ Κατηγορίας Βιβλία – Έσοδα Έξοδα (Απλογραφικά), Εμπορική Διαχείριση, Φορολογικά, Μισθοδοσία & Εργατικά | Πλήρες Πρακτικό Πρόγραμμα | Προγράμματα ERP SOFTONE EPSILONNET ATLANTIS ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΚΕΜΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
20/09/2023
114 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, φοιτητές οικονομικών σχολών, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή ελεύθερο επαγγελματία για ιδία χρήση. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.

Σκοπός

Το σεμινάριο Β’ & Γ’ Κατηγορίας Βιβλία αποτελεί ένα Πλήρες Πρακτικό Πρόγραμμα Λογιστικής που περιλαμβάνει εκμάθηση όλων των καθημερινών εργασιών ενός λογιστικού γραφείου / λογιστηρίου. Η εκπαίδευση αφορά όλες τις κατηγορίες βιβλίων. Η ύλη του εν λόγω σεμιναρίου διδάσκεται μέσα από πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές, βήμα προς βήμα, από επαγγελματίες λογιστές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της λογιστικής.
Για την άρτια κατάρτιση των εκπαιδευομένων και για την καλύτερη δυνατή προσομοίωση λογιστικών εργασιών, οι εισηγητές - επαγγελματίες λογιστές, χρησιμοποιούν παραδείγματα και εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά επιχειρήσεων, κάνοντας χρήση μηχανογραφημένων ERP προγραμμάτων των εταιρειών EPSILONNET /SOFTONE / ATLANTIS.

Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν πλήρως όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία ενός λογιστικού γραφείου/λογιστηρίου, έτσι ώστε μετά το πέρας του σεμιναρίου να είναι σε θέση να μπορούν να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία, σε οργανωμένα λογιστήρια επιχειρήσεων καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον λογιστικό κλάδο.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΈΣΟΔΑ – ΈΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 30 ώρες

Α’ΜΕΡΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
● Διαδικασία έναρξης ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών (Νομικών Προσώπων)
● Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/14
● Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο

Β ’ΜΕΡΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERP EXTRA EPSILONNET.
● Άνοιγμα Β’ Κατηγορίας Βιβλίων- Απλογραφική Μέθοδος Ατομικών Επιχειρήσεων και Προσωπικών Εταιρειών ΟΕ & ΕΕ
● Ενημέρωση βιβλίων με πραγματικά παραστατικά | Έσοδα – Έξοδα
● Υπολογισμός ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης
● Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
● Μισθοδοσία- Απεικόνιση στα βιβλία, ΑΠΔ, ΦΜΥ
● Μητρώο Παγίων
● Απογραφή – Αποτίμηση
● Αρχή Δεδουλευμένου
● Διενέργεια αποσβέσεων χρήσης
● Κλείσιμο βιβλίων – Τέλος χρήσης

Γ’ ΜΕΡΟΣ:ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
● Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ν)
● Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
● Εκκαθάριση φόρου, Φορολογική Αναμόρφωση
● Τρέχουσες Φορολογικές Ρυθμίσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 24 ώρες

Α’ΜΕΡΟΣ: ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (12 ώρες)
● Νομοθετικό πλαίσιο Μισθοδοσίας
● Βασικές εργατικές και ασφαλιστικές έννοιες
● Συμβάσεις εργασίας ( είδη και ισχύ αυτών)
● Μορφές εργασίας (πλήρης -μερική -εκ περιτροπής)
● Εργατικά θέματα σχετικά με κατώτατο νομοθετημένο μισθό, άδειες μισθωτών, αργίες.
● Πρόσληψη μισθωτού: Απογραφή στοιχείων, αναγγελία πρόσληψης, πίνακας προσωπικού , σύμβαση εργασίας -γνωστοποίηση των όρων ΠΔ156/94
● Υποχρεώσεις εργοδότη -Διαδικασίες με Επιθεώρηση εργασίας , ΙΚΑ , ΟΑΕΔ

Β ’ΜΕΡΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EXTRA EPSILONNET (12 ώρες)
● Εφαρμογή υπολογισμού μισθοδοσίας
● Υπολογισμός και υποβολή ΑΠΔ
● Υπολογισμοί αδείας , επιδόματος αδείας
● Επιδόματα εορτών ( Χριστουγέννων και Πάσχα)
● Ασθένεια , Λοχεία
● Υπερωρία – Υπερεργασία
● Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής εργασίας
● Ανάλυση μισθοδοτικής κατάστασης & αποδείξεων πληρωμής
● Ανάλυση εντύπων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
● Καταγγελία σύμβασης (απόλυση) – Αποζημίωση
● Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών
● Ετήσιες καταστάσεις προσωπικού ,βιβλίο αδειών , βιβλίο υπερωριών
Μηχανογράφηση
Εκπαίδευση στο Λογιστικό Πρόγραμμα : EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EPSILONNET

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 18 ώρες

● Γενική Λογιστική
● Δομή και διάρθρωση του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) – παραδείγματα & εφαρμογές
● Αλλαγές στη Λογιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση των Εταιρειών κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) νέος Νόμος 4308/2014 – Παραδείγματα και Εφαρμογές
● Έννοια & Διακρίσεις λογαριασμών
● Λειτουργία λογαριασμού
● Έννοια χρεοπίστωσης
● Αποσβέσεις – Μέθοδοι Αποσβέσεων
● Απογραφή – Ισοζύγιο – Ισολογισμός
● Λογιστική Εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
● Εγγραφές διανομής κερδών

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Γ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ – ΧΡΗΣΗ ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 42 ώρες

Το πρόγραμμα στα Γ’ κατηγορίας Βιβλία, προβλέπει εκπαίδευση σε ένα από τα παρακάτω ERP προγράμματα : είτε ATLANTIS είτε EPSILONNET είτε SOFTONE είτε ΚΕΦΑΛΑΙΟ κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο σεμιναρίου και ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.
● Ενημέρωση Βιβλίων Διπλογραφικής Μεθόδου με πραγματικά παραστατικά
● Έλεγχος της ορθής καταχώρησης των παραστατικών -Λογιστικές εγγραφές
● Γνώση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
● Εμπορική Διαχείριση – Λογιστική Διαχείριση
● Διαχείριση Αποθήκης (Ισοζύγιο – Έλεγχος) ενημέρωση παραστατικών. αγορών εμπορευμάτων , α΄υλών ,αναλωσίμων κ.α.
● Εισαγωγές - Εξαγωγές εμπορευμάτων & προϊόντων Τρίτων Χωρών (Τ.Χ) και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
● Ενημέρωση Χρηματικών Διαθεσίμων και Απαιτήσεων
● Διαχείριση επιταγών εισπρακτέων και πληρωτέων
● Ενημέρωση, έλεγχος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και τραπεζικών δανείων εταιρειών
● Καταχώρηση παγίων
● Έλεγχος Μητρώου Παγίων - Αναλυτικό Ημερολόγιο Παγίων
● Υπολογισμός αποσβέσεων
● Καταχώρηση Μισθοδοσίας, ΦΜΥ μισθωτών υπηρεσιών και ΦΜΥ ελευθέρων επαγγελματιών
● Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση αναλυτικών παραδειγμάτων
● Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
● Υπολογισμός ΦΠΑ (Περιοδική Δήλωση)
● Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4)
● Υποβολή Δήλωσης INTRASTAT
● Υποβολή Δήλωσης LISTING
● Reporting προς την Διοίκηση των εταιρειών
● Ενημέρωση με παραδείγματα για εταιρίες παροχής υπηρεσιών , για βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 114 ώρες (50λεπτες) / Ακαδημαϊκό Εξάμηνο (6 μήνες)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 2 φορές την εβδομάδα x 3 ώρες
ΩΡΑΡΙΑ: Απογευματινά 17:30-20:00 | Βραδινά 20:15-22:45

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - LIVE WEBINAR
To πρόγραμμα διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, με Live εισήγηση μέσω εύχρηστης online πλατφόρμας.
Προϋπόθεση παρακολούθησης on-line:
• Χρήση desktop ή Laptop
• Χρήση κάμερας
• Χρήση Μικροφώνου
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ 15 ΑΤΟΜΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ 100% ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η KEME SEMINARS αποτελεί Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας 2101023 και διαθέτει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA-Tεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έκπτωση 10% ισχύει για:

  • Φοιτητές
  • Ανέργους
  • Τρίτεκνους & Πολύτεκνους
  • Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται αντίστοιχο επίσημο έγγραφο (πχ πάσο φοίτησης ή κάρτα ανεργίας κλπ).

Η παραπάνω έκπτωση ΔΕΝ ισχύει συνδυαστικά με άλλη προσφορά.

Κόστος Συμμετοχής

Αρχικό Κόστος: 1.315€ σε 6 δόσεις | Προσφορά -10%: 1.180€ σε 6 δόσεις (βλ. "Πληροφορίες συμμετοχής")

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.