Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

• Αναστασία Παμπούρη, Ε.ΔΙ.Π. Παν. Μακεδονίας Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
• Μαρία Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια 1ου ΣΔΕ Θεσσαλονίκης
• Αθανασία Λαζαρίδου, Msc Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων, Επαγγελματική Σύμβουλος - Κοινωνιολόγος

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: · Υποψήφιους για διορισμό εκπαιδευτικούς
· Εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
· Εκπαιδευτικούς της τυπικής εκπαίδευσης
· Διευθυντές, Υποδιευθυντές και στελέχη των ΣΔΕ
· Υποψηφίους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Συμβούλους Ψυχολόγους στα ΣΔΕ
· Εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ.)
· Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
· Φοιτητές

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των προσόντων (γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) των υποψηφίων και των εν ενεργεία στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι διδάσκουν ή
πρόκειται να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και επιθυμούν να επιμορφωθούν στο συγκεκριμένο πεδίο.
Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν:
· το Θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
· την Ιστορική εξέλιξη του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
· το Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ
· τα Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτών και των Εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ
· τη Συμβουλευτική διαδικασία που εφαρμόζεται στα ΣΔΕ

Περιγραφή σεμιναρίου

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/-ες:
1. Σε επίπεδο γνώσεων:
- θα προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες που περιλαμβάνονται στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
- θα αναφέρουν τα κύρια χαρακτηριστικά των θεωρητικών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ. M. Knowles, J. Dewey, P. Freire, J. Mezirow, D. Schon)
- θα γνωρίσουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο
- θα κατανοήσουν και θα περιγράφουν τις διαδικασίες που εμπεριέχονται στη φάση διερεύνησης των μαθησιακών αναγκών των ενηλίκων εκπαιδευομένων
- θα προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες της διαθεματικότητας στα ΣΔΕ και της περιγραφικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων
- θα αναφέρουν τις επαγγελματικές λειτουργίες του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά βίου Μάθησης, σύμφωνα με το αντίστοιχο επαγγελματικό περίγραμμα
- θα κατανοήσουν τον θεσμό της Συμβουλευτικής στα ΣΔΕ
2. Σε επίπεδο δεξιοτήτων/ικανοτήτων:
- θα διακρίνουν τα κλειστά από τα ανοιχτά Προγράμματα Σπουδών στις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης
- θα σχεδιάζουν μία εκπαιδευτική ενότητα του γνωστικού αντικειμένου τους, ανάλογα με τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων τους
- θα επιλέγουν και θα εφαρμόζουν συνδυαστικά τις κατάλληλες ενεργητικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας σε ενηλίκους εκπαιδευόμενους
- θα διακρίνουν τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις λειτουργίες των εκπαιδευτών και των ενηλίκων εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ
- θα εφαρμόζουν τις αρχές δυναμικής της ομάδας
- θα εφαρμόζουν τεχνικές συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού στους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ
3. Σε επίπεδο στάσεων:
- θα σέβονται τις ανάγκες των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ
- θα ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη προσέγγισης των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ με την εφαρμογή των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων
- θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη υιοθέτησης εξατομικευμένης προσέγγισης των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ

Πληροφορίες συμμετοχής

Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.