E-Learning:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική | Μηχανογραφημένη Λογιστική

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
22/11/2021
18:00 - 21:00

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και σε Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία.
Β) Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ

ΣΚΟΠΟΣ

Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας στην Διαχείριση των Εργατικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό Πρόγραμμα : ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ ΚΑΙ Δ.Ο.Υ
1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Α)

- Δικαιολογητικά πρόσληψης
- Εύρεση Μισθού-Ημερομισθίου-Ωρομισθίου στην Πλήρη απασχόληση, Μερική και Εκ περιτροπής απασχόληση :1)Κλαδική Σύμβαση εργασίας 2)Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 3)Επιχειρησιακή σύμβαση Εργασίας
- Πενθήμερη-Εξαήμερη απασχόληση πότε εφαρμόζεται
- Διαφορά Πλήρης – Μερικής –Εκ περιτροπής Απασχόλησης
- Διαφορά Αορίστου –Ορισμένου χρόνου σύμβασης
- Τεχνικός Ασφαλείας –Γιατρός Εργασίας (απογραφή-δικαιολογητικά)
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Β)
Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:
- Έντυπο Αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) :1Η πρόσληψης στην έδρα της επιχείρηση – παράρτημα (Ανάλυση- προθεσμία)
- Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία) :
• Αρχικός Πίνακας
• Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης
- Γνωστοποίηση ορών ατομικής σύμβασης Π.Δ/156/94
- Έντυπο Ε9 (ΜΕΡΙΚΗΣ-ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2)Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:
- Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία) :
• Αρχικός Πίνακας
• Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης
• Ετήσιος πίνακας
• Συμπληρωματικός ωραρίου
• Τροποποιητικός αποδοχών
• αλλαγή ειδικότητας χωρίς μεταβολή μισθού
Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων
Υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου επί γνήσιου δανεισμού
Βάρδιες/ΡΕΠΟ 

- Έντυπο Ε9-Ε10 (παράταση σύμβασης –Τροποποίησης Μερικής –Εκ περιτροπής )
- Αποχωρήσεις(Ε5) –Απολύσεις (Ε6) –Λήξη Συμβάσεων Ε(7):

Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρηση (Έντυπο Ε5)
• Χρονικά όρια κοινοποίησης στον εργοδότη (μήνες-μισθός)
• Εκκαθάριση μισθού/δώρων
• Διαδικασία σε περίπτωση θανάτου- εξαφάνισης

Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης με προειδοποίηση και χωρίς (Έντυπο Ε6)
• Πίνακας αποζημίωσης έμμισθων-ημερομίσθιων
• Καταβολή αποζημίωση απόλυσης (διάρκεια-δόσεις-μειωμένη αποζημίωση-ανωτέρα βία)
• Προστασία εργαζομένων από απόλυση (διάρκεια-κατηγορία)
• Όρια ομαδικών απολύσεων
• Φορολογία αποζημίωση απόλυσης
• Εκκαθάριση μισθού/δώρων
• Διαδικασία άρνησης υπογραφής εργαζόμενου

Αναγγελία Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7)
- Έντυπο Ε8 Υπερωριακή Απασχόληση
• Ηλεκτρονική καταχώρηση (Διάρκεια- Ανάλυση)
• Βιβλίο υπερωριών

- Έντυπο Ε11 Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας (Υ.Α. 49327/10702/22.12.2014)
- Ηλεκτρονική καταχώρηση (Διάρκεια –Ανάλυση)
- Βιβλίο Αδειών
- Αίτηση Αδείας
- Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας
- Δικαιούμενες μέρες άδειας
- Χρόνος χορήγησης άδειας

- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3)Ανάλυση Μηνιαίας Μισθοδοσίας (Πλήρης –Μερική-Εκ περιτροπής σε πενθήμερη & εξαήμερη απασχόληση)
√ Υπεργασίας, Υπερωρία, Κατ’ εξαίρεση , Νόμιμη Υπερωρία (Βιβλίο υπερωριών, γνωστοποίηση στο σύστημα του Εργάνη – Υπουργείο Εργασίας)
√ Υπολογισμός 6ης ημέρας ή υπερωριών 6ης ημέρας
√ Αργία/Κυριακή – υπερωρία Κυριακής /αργίας(διαδικασία έγκρισης)
√ Νύχτα / εκτός έδρας / bonus
√ Δώρο Χριστουγέννων – Δώρο Πάσχα – Επίδομα Αδείας (πλήρη – μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση)
√ απουσία κατά τη περίοδο τοκετού και λοχείας, στράτευσης
- Άδειες
- Κανονική άδεια
- Γονική – Σχολική – Φοιτητική – Μεταπτυχιακή – Δικαστική – Γάμου – Γέννησης παιδιών- Θανάτου-Εκλογική (δικαιολογητικά – πληρωμή από εργοδότες)
- Τοκετού – λοχείας – θηλασμού – 6μηνη άδεια από ΟΑΕΔ
- Άδεια άνευ αποδοχών διαδικασία ενημέρωσης στο ΙΚΑ
- Ασθένεια
- Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας (δικαιολογητικά)
- Εργατικό ατύχημα (διαδικασία γνωστοποίηση)
- Αργίες
- Υποχρεωτικές
- Προαιρετικές
- Κατ’ εθίμων
(Υπολογισμός κατά την εργασία αυτών)

- Υπολογισμός Ταμείων :
- Εύρεση πακέτων κάλυψης και ο υπολογισμός κρατήσεων στο ΙΚΑ και σε επικουρικά ταμεία
- Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων
- Δημιουργία ΑΠΔ (Αρχείου-Εκτύπωση)(Κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων)-Aνάλυση (Κανονική –Συμπληρωματική –Επανυποβολή).
- Δήλωση Μεταβολής ΑΠΔ.

- Περιοδική και Οριστική Δήλωση ΦΜΥ :
- Υπολογισμός ΦΜΥ
- Πληρωμή φόρου
- Σύνταξη περιοδικής δήλωσης και βεβαιώσεων αποδοχών

- Λοιπές Υποχρεώσεις
√ Εκτύπωση μισθοδοτικής κατάστασης
√ Λογιστικών άρθρων
√ Απόδειξη πληρωμής
√ Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική χρήση κα)
√ Δικαιολογητικά για συνταξιούχους

- Πράξεις επιβολής προστίμων από ΙΚΑ – Επικουρικά Ταμεία-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.
- (παράδειγμα για παραγραφή, υπολογισμός, πρόσθετων τελών)
- Επιτόπιος Έλεγχος (δικαιολογητικά)
- Ανασφάλιστη Εργασία-Εκτός ωραρίου απασχόληση-Κυριακή-Εργατικό ατύχημα-Μη υποβολή Ετήσιου-Αρχικού Πίνακα –
- Έλεγχος ΙΚΑ (δεκαετίας :δικαιολογητικά – λάθη που προκύπτουν )
- Ρύθμιση οφειλών –Ένσταση (χρονικά όρια )

- Πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ , ΑΕΙ, ΙΕΚ
• Αποδοχές Πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών
• Εγγραφή στον πίνακα προσωπικού των ημεδαπών και αλλοδαπών

- Μηχανογράφηση Εργατικών:
UNION
Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στο DEMO ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ του προγράμματος της Εταιρείας UNION.
- Συνταξιοδότηση

4) Απογραφή Επιχείρησης –Παραρτήματος στο ΙΚΑ και στα επικουρικά Ταμεία:
Α. Κοινών Επιχειρήσεων (Α.Μ.Ε – ΚΑΔ – ΚΩΔ Ειδικότητα – πακέτο κάλυψης).
Β. Οικοδομοτεχνικών έργων (δημοσίων – ιδιωτικών , καθορισμός Σ.Ε.Δ – ελάχιστα ένσημα).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές
Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :
Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση
Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :
1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου - Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12 (Δωρεάν)
2. Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – και συγκεκριμένα με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου – Η πιστοποίηση δίνεται με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξέτασης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
(κόστος 180 ευρώ) 

22/11/2021 (Απογευματινό) ώρες 18:00 - 21:00 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη

Διάρκεια : 2 μήνες (65 διδακτικές ώρες)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας