Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Ρηγάκου Σμαράγδα, Δικηγόρος, LL.M., M.Sc.

Σκοπός

Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που υπέχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι τους, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.

Το σεμινάριο παρέχει:

(α) τα απαραίτητα εργαλεία σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, υπαλλήλους αρμόδιων αρχών, πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοοικονομικών οργανισμών και λοιπών υπόχρεων νομικών προσώπων και επαγγελματίες που εξ αντικειμένου οφείλουν να γνωρίζουν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο• και

(β) σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε φοιτητές, απόφοιτους, οικονομολόγους, δικηγόρους, λογιστές και επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, λοιπές εταιρίες που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του οικείου θεσμικού πλαισίου ή να προσληφθούν σε αρμόδιες αρχές επιφορτισμένες με την τήρηση των σχετικών κανόνων (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Οικονομικών κλπ).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Κατανόηση της προβληματικής και σημασίας της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Αξιολόγηση της κατανόησης και απόκτησης γνώσεων

Περιγραφή σεμιναρίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες, διεθνές και ενωσιακό πλαίσιο
Θεσμικό πλαίσιο, Υπόχρεα Πρόσωπα, Εποπτεία
Υποχρεώσεις, Μέτρα Επιμέλειας, Κυρώσεις, ποινικές διοικητικές, ευθύνες νομικών προσώπων
Περιπτώσεις ξεπλύματος, Παραδείγματα, Νομολογία

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.76
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.