6/6/2011

Πρόγραμμα: Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Καριέρα

Στις 15 Ιουλίου 2011 ξεκινάει η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας το οποίο επιδοτείται κατά 50% για έργα με ύψος προϋπολογισμού 30.000 - 300.000 Ευρώ. Το Πρόγραμμα αυτό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στοχεύει στη δημιουργία και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως μοχλό για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία. Επίσης, ενισχύονται Πολύ Μικρές και Μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την επέκταση-διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν.

Τι χρηματοδοτείται:
- Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός
- Δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών στελεχών υψηλών προσόντων για 12 έως 18 μήνες
- Δαπάνες κατοχύρωσης - τροποποίησης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας. Δαπάνες χρήσης και προστασίας δικαιωμάτων πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας. Δαπάνες μεταφοράς τεχνογνωσίας
- Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών. Δαπάνες πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων
- Ανάπτυξη πρωτοτύπων και πιλοτικών σχεδίων
- Δαπάνες τεχνολογικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
- Λειτουργικές δαπάνες για 12 μήνες, όπως ενοίκια, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευμένου εργατο-τεχνικού προσωπικού, δαπάνες για μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επαγγελματικού κινδύνου (υπό προϋποθέσεις, μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια πλήρη διαχειριστική χρήση)
- Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας
- Δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
- Κτηριακά. Διαμόρφωση κτηρίων και χώρων. Ειδικές εγκαταστάσεις. Ανέγερση και επέκταση κτηρίου σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ).

Κ.Α.Δ. που ωφελούνται:
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (1), Εκδοτικές δραστηριότητες (58), Δασοκομία και υλοτομία (2), Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες (91), Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (71), Εξόρυξη μεταλλευμάτων (7), Λοιπά ορυχεία και λατομεία (8), Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (72), Τηλεπικοινωνίες (61), Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (62), Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (9), Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (63), Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (82), Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (74), ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Γ), ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (Ε)

Περισσότερες Πληροφορίες: Οδηγός Προγράμματος