04/04/2024

Διεθνής δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καριέρα

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποφάσισε την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. H θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης που θα συγκροτηθεί, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.
 
Α. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, προϋποθέσεις και κωλύματα
 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1). Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και σε κάθε περίπτωση να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
 
Β. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, δικαιολογητικά, προθεσμία
 
Η υποβολή υποψηφιότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 12 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, εάν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων.
 
Γ. Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφιοτήτων
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας, οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται από το Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτά αναδειχτούν από άμεση και καθολική ψηφοφορία.
 
Δ. Υποχρεώσεις εξωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης
 
Το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4957/2022, η δε οργάνωση και λειτουργία του διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) σχετικά με τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.
 
Ε. Παροχή πληροφοριών
 
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και τη διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
 
ΣΤ. Προστασία προσωπικών δεδομένων
 
Για τη συλλογή των υποψηφιοτήτων και τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης στην παρούσα διαδικασίας είναι αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.
 
Ζ. Δημοσιότητα
 
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Επιπλέον, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής, προκειμένου να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες τους.
 

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας