18/11/2020

Κύκλος δωρεάν σεμιναρίων: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Περιβαλλοντική Διαχείριση για νέους»

Σεμινάρια

Το έργο «EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» εστιάζει στην προστασία και αναβάθμιση του περιβαλλοντικού πλούτου της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας, μέσα από την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής, με έμφαση αυτές που έχουν δημιουργηθεί ή δημιουργούνται από νέους, το πιο δυναμικό δηλαδή κομμάτι του πληθυσμού της περιοχής. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) στις επιχειρήσεις.

Μέσα από τις δράσεις του έργου επιδιώκεται η καλλιέργεια μιας φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικής κουλτούρας και της εφαρμογής της πρακτικής της φιλοσοφίας της αειφόρου ανάπτυξης κυρίως σε νέους επαγγελματίες, οι οποίοι αποτελούν όπως πάντα το πλέον δυναμικό, αλλά και με μακρόπνοη προοπτική κομμάτι κάθε κοινωνίας. Στόχος του έργου αποτελεί η έναρξη μιας διαδικασίας μετάβασης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες από την επιχειρηματική προσέγγιση «με άξονα το κέρδος», στην επιχειρηματική προσέγγιση που περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και εμπλουτισμού των περιβαλλοντικών πόρων.

Το έργο EnvironmentYou ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 και η υλοποίησή του θα διαρκέσει δύο χρόνια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-BULGARIA 2014-2020». Το έργο EnvironmentYou συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν του Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-BULGARIA 2014-2020» κατά 15% (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Το Αντικείμενο του έργου και η Ομάδα στόχος Το αντικείμενο του έργου αφορά την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων κατάρτισης σε εξειδικευμένα αντικείμενα, για τουλάχιστον 60 άτομα που ανήκουν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με στόχο οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Η ομάδα στόχος για το έργο περιλαμβάνει τους νέους, τους NEETs (Not in Education, Employment, or Training), τους αγρότες, τους εν δυνάμει επιχειρηματίες και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενο σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή σε πράσινη επιχειρηματικότητα με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, στην περιοχή παρέμβασης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014 -2020».

Τα Προγράμματα Κατάρτισης

Τα τέσσερα εκπαιδευτικά Προγράμματα που θα υλοποιηθούν, έχουν στόχο να αυξήσουν τη χρήση περιβαλλοντικών συστημάτων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, να τονώσουν τη γεωργική δραστηριότητα και να ενεργοποιήσουν τους νέους της περιοχής.

Τα Προγράμματα Κατάρτισης και οι ώρες εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στο καθένα αναφέρονται ακολούθως:
• Πρόγραμμα Κατάρτισης 1: Eco-friendly Business (30 Ώρες)
• Πρόγραμμα Κατάρτισης 2: Environmental Management Systems (30 Ώρες)
• Πρόγραμμα Κατάρτισης 3: Natural Resources protection through business activities (30 Ώρες)
• Πρόγραμμα Κατάρτισης 4: Bio-agriculture mainly in mountainous areas (30 Ώρες)

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
- Μέθοδος συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη
- Μέθοδος τηλεκατάρτισης, είτε σύγχρονης, είτε ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
- Μέθοδος Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

Υπάρχει η δυνατότητα στον ωφελούμενο από την αρχή να επιλέξει με ποια εκπαιδευτική διαδικασία θα θέλει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης.

Τα Θεματικά Εργαστήρια

Θα διοργανωθούν τέσσερα θεματικά εργαστήρια με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειριών πάνω στα αντικείμενα επιμόρφωσης. Το κάθε θεματικό εργαστήριο θα αποτελεί ένα εργαλείο εφαρμογής γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων των ωφελουμένων – νέων επιχειρηματιών και εργαζομένων, με στόχο την αύξηση της επιχειρηματικότητας με άξονα όμως την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τα θεματικά εργαστήρια είναι δωρεάν.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Δικαιολογητικά: Βιογραφικό και Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2310508410. Ιστοσελίδα

Προτεινόμενες σχολές

Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Διαβάστε επίσης