Προπτυχιακά:
Τουρισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων

BA στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Pegaso International
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2021, Δεκέμβριος 2021, Φεβρουάριος 2022, Απρίλιος 2022, Ιούνιος 2022
3 έτη
Bachelor
Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απολυτήριο Λυκείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους σπουδαστές γνώσεις για υψηλότερες αρμοδιότητες και ειδικά εργαλεία για να εργαστούν στον τουρισμό, με ιδιαίτερη αναφορά στην αποτίμηση του πολιτιστικού και βιώσιμου τουρισμού, έναν θεμελιώδη πόρο για την περιοχή στην οποία αναπτύσσεται το μάθημα. Ειδικότερα, το μάθημα διδάσκει συγκεκριμένες γνώσεις σχετικά με τον προγραμματισμό των τουριστικών πολιτικών, την οικονομική ανάπτυξη και την εδαφική ανταγωνιστικότητα.
Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει γνώσεις αρμοδιοτήτων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν το τουριστικό πακέτο, την αξία των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών περιουσιακών στοιχείων, το τοπίο και τις εδαφικές αξίες. Επιπλέον, παρέχει πολιτιστικές ικανότητες σχετικές με τους διαθέσιμους περιφερειακούς διαχειριστικούς πόρους, προκειμένου ο απόφοιτος να εργαστεί σε εταιρείες και ιδρύματα.

Στόχοι
Οι κάτοχοι πτυχίου στον Τουρισμό :
• ερμηνεύουν και αντιπροσωπεύουν τα τουριστικά φαινόμενα, τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες που εντοπίζονται στις περιοχές όπου αναπτύσσονται οι δραστηριότητες σε περιφερειακό επίπεδο και τα αποτελέσματα που έχουν οι δραστηριότητες αυτές σε οικονομικά, κοινωνικο-πολιτιστικά και φυσικά περιβάλλοντα.
• έχουν βαθιά γνώση του περιφερειακού τουρισμού σχετικά με τους πολιτιστικούς προορισμούς, τα καταλύματα και τις θεσμικές και διαχειριστικές δομές.
• γνωρίζουν τα κύρια εργαλεία πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως σχεδιασμός ταξιδιών και περιηγήσεων και περιφερειακή οργάνωση.
• κατέχουν τις κατάλληλες ικανότητες για την οργάνωση εθνικών και διεθνών επιστημονικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
• έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις και εργαλεία για την επικοινωνία και τη διαχείριση των πληροφοριών
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι σπουδές είναι δομημένες με τρόπο ώστε να παρέχουν στους φοιτητές ειδικές ικανότητες για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των γνώσεων που αποκτώνται. Προβλέπει:
• ανάλυση των πρακτικών σε διάφορους τομείς
• άσκηση και πρακτικές δοκιμασίες
• συμμετοχή σε σεμινάρια που πραγματοποιούν ειδικοί που ανήκουν στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο
• απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων
• προετοιμασία και σύνταξη μιας τελικής εργασίας
Οι δραστηριότητες περιόδων άσκησης συμπληρώνουν την περίοδο κατάρτισης.

Πρόγραμμα Σπουδών
1ο έτος Μάθημα

Ιδιωτικό Δίκαιο και Προστασία Τουρίστα- Καταναλωτή
Βασικές αρχές Δημοσίου Δικαίου του
Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Γεωγραφία
Κοινωνιολογία του Τουρισμού
Αγγλική Γλώσσα
Πολιτική Οικονομία

2ο έτος Μάθημα
Πληροφοριακά Συστήματα
Οικονομικά
Εταιρεία Τουρισμού και Εμπορικό Δίκαιο
Γαλλική Γλώσσα
Κοινωνική Ψυχολογία
Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

3ο έτος Μάθημα
Θεωρίες και Τεχνικές της Επικοινωνίας
Μάθημα επιλογής
Συγκριτικό και Ενιαίο Ιδιωτικό Δίκαιο
Δεξιότητες Πληροφορικής
Πρακτική Άσκηση Κατάρτισης και
Προσανατολισμού
Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα επιλογής
Δημόσια Λογιστική
Συνταξιοδοτική Νομοθεσία
Βιομηχανικό Δίκαιο
Πρακτική Ασκηση
Διπλωματική Εργασία

Οι απόφοιτοι του Πτυχιακού Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας