Προπτυχιακά:
Υγεία

Εργοθεραπεία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Εργοθεραπεία είναι η χρήση της αξιολόγησης και της θεραπείας για την ανάπτυξη, ανάρρωση ή διατήρηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και εργασίας σε άτομα (παιδιά και ενήλικες) με κινητικές,ψυχικές ή γνωστικές αναπηρίες. Οι τομείς δεξιοτήτων είναι οι κινητικές, αισθητηριακές, γνωστικές-αντιληπτικές και ψυχοκοινωνικές. Ο Εργοθεραπευτής επίσης παρεμβαίνει και προσαρμόζει το περιβάλλον του ατόμου και επιλέγει κατάλληλο βοηθητικό εξοπλισμό που θα τον διευκολύνει στη λειτουργικότητα του.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο Πρόγραμμα Εργοθεραπείας οι πτυχιούχοι αναμένεται να είναι ικανοί να:
-Περιγράφουν τις έννοιες που εμπλέκονται στη επιλογή, διαβάθμιση, και προσαρμογή θεραπευτικών μέσων, μεθόδων και τεχνικών που σχετίζονται με την Εργοθεραπεία.
-Εκτιμούν τη διαθεματική αντίληψη της ανάπτυξης, και να είναι σε θέση να εκτιμούν τους τρόπους διάδρασης ψυχολογικών, κοινωνικών και βιοσωματικών παραγόντων στην ανάπτυξη, καθώς και τις ατομικές διαφορές στην προσαρμογή και ανάπτυξη
-Συμπεραίνουν τις επιδράσεις των διαταραχών στη λειτουργικότητα και προσαρμογή του ατόμου στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία.
-Εξετάζουν συνδυασμό θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων ώστε να προσφέρουν εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις και να ανακαλύπτουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρίες με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη και προσαρμογή τους.
-Συνδυάζουν και σχεδιάζουν θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους σχετικές με την Εργοθεραπεία εκτιμώντας σχετικά ερευνητικά δεδομένα, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς τους.
-Οργανώνουν, διαχειρίζονται και διοικούν ένα τμήμα ή μια υπηρεσία εργοθεραπείας.
-Σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, εφαρμόζουν και παρέχουν ειδικά βοηθήματα ώστε να διευκολύνουν τη συμμετοχή του ατόμου στα έργα και τις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής.
-Συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική, μέσω της σύνθεσης και αξιολόγησης ώστε να δρουν αυτόνομα σε επαγγελματικό επίπεδο.
-Χρησιμοποιούν ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κλπ) ώστε να εκτιμήσουν τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του έργων και δραστηριοτήτων αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία...) καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές.
-Υιοθετούν τις βασικές αρχές της δεοντολογίας.
-Διαμορφώνουν το κατάλληλο επιστημολογικό πλαίσιο, συγκρίνουν, και αξιολογούν μεθοδολογίες έρευνας και ανάλυσης για την εξέταση ζητημάτων εργοθεραπείας και πρακτικής στον εν λόγω χώρο.
-Αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν πραγματολογικά δεδομένα της εργοθεραπείας σε διαφορετικά πλαίσια (Νοσοκομεία, Ιδρύματα Αναπήρων, Φυλακές, Ψυχιατρικά Καταστήματα, Φορείς Φροντίδας Ηλικιωμένων).
-Εργάζονται αποτελεσματικά στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας.
-Παρουσιάζουν κριτική αξιολόγηση και επαρκείς επικοινωνιακές δεξιότητες.
-Εμφανίζουν πνεύμα προσφοράς στην κοινωνία και στον εθελοντισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

H αποκατάσταση σωματικών ή ψυχικών παθήσεων ασθενών είναι η βασική αποστολή και ευθύνη του εργοθεραπευτή σε συνεργασία πάντοτε με ιατρό, φυσικοθεραπευτή η ψυχολόγο. Ο εργοθεραπευτής αξιολογεί τις ικανότητες και τις δυσκολίες των ατόμων με κινητικές, ψυχικές ή γνωστικές αναπηρίες στην εκτέλεση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων καθώς και τις δεξιότητες του κάθε ατόμου. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με τον ασθενή και την οικογένεια του, προσαρμόζοντας θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές. Επίσης τροποποιεί το περιβάλλον του ασθενή ώστε να διευκολύνει την ενεργή συμμετοχή του ασθενή και να πετύχει βελτίωσή της λειτουργικότητας του ασθενούς με στόχο την κοινωνική του επανένταξη.
Απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι, η ως στελέχη νοσοκομείων, κέντρων αποκατάστασης ή γηροκομείων. Οι ευκαιρίες απασχόλησης του επαγγέλματος είναι πολύ καλές.

Δεξιότητες: Κατανόηση και Ανάλυση των Προβλημάτων, Ευγένεια, Ικανότητα Επικοινωνίας, Μεθοδικότητα και Οργάνωση , Συναισθηματική Νοημοσύνη

Τομείς Εργοδότησης: Υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές), Κέντρα Αποκατάστασης/Στέγες Ηλικιωμένων, Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Δημόσιος Τομέας, Ιδιωτικός Τομέας, Εκπαίδευση, Έρευνα
Επιλογές Σταδιοδρομίας: Μέλη της ομάδας αποκατάστασης, Στελέχη των νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης, Ελεύθερος Επαγγελματίας Εργοθεραπευτής, Ειδικοί Εργοθεραπευτές σε Κέντρα Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής- Αποτοξίνωσης - Σωφρονιστικά Ιδρύματα, Μέληερευνητικής μονάδας, Εκπαιδευτές.

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας