Προπτυχιακά:
Εκπαίδευση

Νηπιαγωγικά

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα “Νηπιαγωγικά” παρέχει στους φοιτητές τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών νηπιακής και προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα διδάσκει στους φοιτητές πώς να στηρίζουν την ανάπτυξη μικρών παιδιών, πώς να σχεδιάζουν και να παραδίδουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, πώς να δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα για παιδιά, και πώς να αναπτύσσουν συνεχώς τις δικές τους προσεγγίσεις στις παιδαγωγικές αρχές και στην έρευνα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:
- αξιολογούν και επαναπροσδιορίζουν με διαλεκτικό και αναστοχαστικό τρόπο την επαγγελματική τους ταυτότητα.
- αντιμετωπίζουν την καθημερινή πρακτική ως εκπαιδευτικοί ερευνητές/τριες, στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης και να είναι σε θέση να:
- αξιολογούν και συζητούν γενικότερα και ειδικότερα θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση.
- συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα από την πρακτική τους.
- εντοπίζουν θέματα / προβλήματα και να εφαρμόζουν σχέδια δράσης, προς επίλυση και βελτίωση της πρακτικής τους.
- αντιμετωπίζουν την πρακτική τους με στοχαστικοκριτικό τρόπο.
- είναι επιστημονικά καταρτισμένοι/ες σε θέματα σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάγνωσης εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να:
- αξιολογούν πορίσματα ερευνών που διατίθενται στο σχολείο ή άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια, αναγιγνώσκοντάς τα κριτικά.
- αναπτύσσουν και εφαρμόζουν σχέδια εκπαιδευτικής έρευνας, επιλέγοντας κατάλληλες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων (ποσοτικές ή/και ποιοτικές), ανάλογα με τους ερευνητικούς στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί.
- έχουν εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τάσεις στη συζήτηση θεμελιωδών ζητημάτων της παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και των διαφόρων επιστημών της αγωγής ειδικότερα, έχοντας επίγνωση των ιστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, και ψυχολογικών διαστάσεων της αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να:
- συνειδητοποιούν και να αξιολογούν την επίδραση ιστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, και ψυχολογικών ζητημάτων στην καθημερινή τους πρακτική.
- συνειδητοποιούν και να αξιολογούν την επίδραση ιστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, και ψυχολογικών ζητημάτων στην εισαγωγή καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα και στην καθημερινή τους πρακτική ειδικότερα.
- καταγράφουν, εξηγούν και συζητούν τα βασικά χαρακτηριστικά και αρχές των επικρατέστερων γνωστικών και κοινωνικών θεωριών μάθησης και επικοινωνίας.
- επισημαίνουν τις φιλοσοφικές και επιστημολογικές αρχές και θεωρίες στις οποίες στηρίζεται η σύγχρονη μάθηση και διδασκαλία.
- οικοδομήσουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που στο σύνολό τους να ενισχύουν τη διδακτική και παιδαγωγική τους επάρκεια στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος του νηπιαγωγείου με τρόπο που να στηρίζεται η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και τη γενικότερη επαγγελματική τους επάρκεια, σε ποικιλία εκπαιδευτικών συγκειμένων / πλαισίων, ώστε να:
- αναπτύσσουν ολοκληρωμένα σχέδια δραστηριοτήτων και να τα εφαρμόζουν με παιδαγωγική ευαισθησία και ευελιξία.
- εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που προωθούν την διερευνητική και βιωματική μάθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, όλων των κοινωνικών ομάδων μαθητών/τριών, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, αναπηρίας, φύλου, πολιτισμικής ταυτότητας και ηλικίας.
- διαφοροποιούν τις δραστηριότητες και το διδακτικό τους υλικό με τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες τάξεων μικτής ικανότητας.
- σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν δραστηριότητες σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου, έχοντας επίγνωση των σύγχρονων επιστημολογικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν σε καθένα από αυτά.
- εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για αναβάθμιση της διδασκαλίας και μάθησης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.
- αναγνωρίζουν και αξιοποιούν διδακτικά τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, στα πλαίσια της προώθησης της διεπιστημονικής – διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.
- αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν προγράμματα σε διάφορες περιοχές του αναλυτικού προγράμματος, με ερευνητική προοπτική.
- προβαίνουν σε κριτική ανάλυση του επίσημου αναλυτικού προγράμματος που εφαρμόζεται στην Κύπρο και σε διατύπωση προτάσεων για την βελτίωσή του.
- συνεισφέρουν στην ευρύτερη σχολική/εκπαιδευτική ζωή του πλαισίου όπου εργάζονται, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-κοινωνίας και στην προσφορά αυθεντικών εμπειριών στα παιδιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο νηπιαγωγός ασχολείται με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της νηπιακής και προσχολικής ηλικίας. Φροντίζει για τη ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, τα βοηθά να κατανοήσουν βασικές έννοιες αντίληψης του κόσμου που τα περιβάλλει και παράλληλα τα ασκεί στο συντονισμό των κινήσεων τους. Για το σκοπό αυτό δημιουργεί στο χώρο νηπιαγωγείου ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα για τα παιδιά, χρησιμοποιώντας το παιγνίδι, το τραγούδι, την απαγγελία, τη διήγηση, το χορό, τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία. Το καθήκον του νηπιαγωγού είναι να βοηθά το παιδί να κατανοήσει την έννοια της ομάδας, να ενταχτεί σε αυτή, να μάθει να συνεργάζεται, να δημιουργεί και να συναγωνίζεται ευγενικά με τους συνομήλικους του.

Δεξιότητες: Ομαδικότητα, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Δημιουργικότητα, Υπομονή, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ενθουσιασμός, Φιλικότητα, Ενεργητικότητα, Προθυμία, Επιμονή και ανεκτικότητα, Υπευθυνότητα, Οργάνωση

Τομείς Εργοδότησης: Εκπαίδευση, Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα, Έρευνα, Μη Κερδοσκοπικό Τομέα

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Νηπιαγωγός, Επιβλέπον σε ιδρύματα φροντίδας, Κατ’οίκον νηπιαγωγός, Ελεύθερος επαγγελματίας

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Για να αυξήσει ένας απόφοιτος των Νηπιαγωγικών τις πιθανότητες εργοδότησης του ενδέχεται να συνεχίσει τις σπουδές του με Μεταπτυχιακούς Τίτλους στο κλάδο της Εκπαίδευσης όπως Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση, Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Μουσική Παιδαγωγική, Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι φοιτητές του κλάδου των Νηπιαγωγικών καλούνται να συμπληρώσουν 310 ώρες Διδακτικού Χρόνου κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου τους . Στα πλαίσια της Σχολικής τους Εμπειρίας, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον διδάσκοντας ή παρακολουθώντας τη διεξαγωγή μαθημάτων και δραστηριοτήτων με τις οποίες απασχολούνται μικρά παιδιά στα Νηπιαγωγεία.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας