Προπτυχιακά:
Εκπαίδευση

Δημοτική Εκπαίδευση

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φεβρουάριος 2022, Οκτώβριος 2022
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Γενικό Κριτήριο Εισδοχής Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα “Δημοτική Εκπαίδευση” είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει μια ουσιαστική βάση για τη θεωρία και την πρακτική της διδασκαλίας των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές ηλικίας από έξι έως δώδεκα ετών. Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές εκτενή γνώση για τους τρόπους μάθησης των παιδιών, καθώς και μια σαφή κατανόηση των σημερινών απαιτήσεων του εθνικού αναλυτικού προγράμματος. Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων μαθήματος, την αξιολόγηση της προόδου των παιδιών, καθώς και τον προσδιορισμό του κατάλληλου συνδυασμού πόρων και διδακτικών βοηθημάτων που ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Το πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, στο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τους τομείς που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, για παράδειγμα την τέχνη, τη μουσική, τον αθλητισμό, τη γλώσσα, την ειδική αγωγή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναλάβουν και να υποστηρίξουν ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων ως επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:
- αξιολογούν και επαναπροσδιορίζουν με διαλεκτικό και αναστοχαστικό τρόπο την επαγγελματική τους ταυτότητα.
- αντιμετωπίζουν την καθημερινή πρακτική ως εκπαιδευτικοί ερευνητές/τριες, στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης και να είναι σε θέση να:
- αξιολογούν και συζητούν γενικότερα και ειδικότερα θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής στη δημοτική εκπαίδευση.
- συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα από την πρακτική τους.
- εντοπίζουν θέματα / προβλήματα και να εφαρμόζουν σχέδια δράσης, προς επίλυση και βελτίωση της πρακτικής τους.
- αντιμετωπίζουν την πρακτική τους με στοχαστικοκριτικό τρόπο.
είναι επιστημονικά καταρτισμένοι/ες σε θέματα σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάγνωσης εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να:
- αξιολογούν πορίσματα ερευνών που διατίθενται στο σχολείο ή άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια, αναγιγνώσκοντάς τα κριτικά.
- αναπτύσσουν και εφαρμόζουν σχέδια εκπαιδευτικής έρευνας, επιλέγοντας κατάλληλες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων (ποσοτικές ή/και ποιοτικές), ανάλογα με τους ερευνητικούς στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί.
έχουν εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τάσεις στη συζήτηση θεμελιωδών ζητημάτων της παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και των διαφόρων επιστημών της αγωγής ειδικότερα, έχοντας επίγνωση των ιστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, και ψυχολογικών διαστάσεων της αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να:
- συνειδητοποιούν και να αξιολογούν την επίδραση ιστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, και ψυχολογικών ζητημάτων στην καθημερινή τους πρακτική.
- συνειδητοποιούν και να αξιολογούν την επίδραση ιστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, και ψυχολογικών ζητημάτων στην εισαγωγή καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα και στην καθημερινή τους πρακτική ειδικότερα.
- καταγράφουν, εξηγούν και συζητούν τα βασικά χαρακτηριστικά και αρχές των επικρατέστερων γνωστικών και κοινωνικών θεωριών μάθησης και επικοινωνίας.
- επισημαίνουν τις φιλοσοφικές και επιστημολογικές αρχές και θεωρίες στις οποίες στηρίζεται η σύγχρονη μάθηση και διδασκαλία.
- οικοδομήσουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που στο σύνολό τους να ενισχύουν τη διδακτική και παιδαγωγική τους επάρκεια στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος του δημοτικού σχολείου, αλλά και τη γενικότερη επαγγελματική τους επάρκεια, σε ποικιλία εκπαιδευτικών συγκειμένων / πλαισίων, ώστε να:
- αναπτύσσουν ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος και να τα εφαρμόζουν με παιδαγωγική ευαισθησία και ευελιξία.
εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που προωθούν την διερευνητική και βιωματική μάθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, όλων των κοινωνικών ομάδων μαθητών/τριών, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, αναπηρίας, φύλου, πολιτισμικής ταυτότητας και ηλικίας.
- διαφοροποιούν τη διδασκαλία και το διδακτικό τους υλικό, με τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες τάξεων μικτής ικανότητας.
διδάσκουν σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος του δημοτικού σχολείου, έχοντας επίγνωση των σύγχρονων επιστημολογικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν σε καθένα από αυτά.
- εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για αναβάθμιση της διδασκαλίας και μάθησης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.
- αναγνωρίζουν και αξιοποιούν διδακτικά τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, στα πλαίσια της προώθησης της διεπιστημονικής – διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.
- να αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν προγράμματα σε διάφορες περιοχές του αναλυτικού προγράμματος, με ερευνητική προοπτική.
- να προβαίνουν σε κριτική ανάλυση του επίσημου αναλυτικού προγράμματος που εφαρμόζεται στην Κύπρο και σε διατύπωση προτάσεων για την βελτίωσή του.
- να συνεισφέρουν στην ευρύτερη σχολική/εκπαιδευτική ζωή του πλαισίου όπου εργάζονται, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-κοινωνίας και στην προσφορά αυθεντικών εμπειριών στα παιδιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο δάσκαλος έχει ως έργο του τη διδασκαλία των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές ηλικίας από έξι έως δώδεκα ετών. Ο δάσκαλος οργανώνει την ύλη που πρέπει να μεταδώσει στα παιδιά σε διδακτικές ενότητες, ώστε να διδαχθεί ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της επίδοσης και της εργασίας των μαθητών του, για τον προγραμματισμό και την προετοιμασία των διδασκαλιών του, καθώς και για τη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων και άλλων εργασιών των μαθητών. Ακόμη, οφείλει να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε όλη τη διαδικασία της μάθησης, προσπαθεί να παρέχει βοήθεια στους μαθητές σε ατομική βάση και συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και στην καλλιέργεια του χαρακτήρα των μαθητών.

Δεξιότητες: Ομαδικότητα, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Δημιουργικότητα, Υπομονή, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ενθουσιασμός, Φιλικότητα, Ενεργητικότητα, Προθυμία, Επιμονή και ανεκτικότητα, Υπευθυνότητα, Οργάνωση

Τομείς Εργοδότησης: Εκπαίδευση, Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα, Έρευνα, Μη Κερδοσκοπικό Τομέα

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Δάσκαλος, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Για να αυξήσει ένας απόφοιτος της Δημοτικής Εκπαίδευσης τις πιθανότητες εργοδότησης του ενδέχεται να συνεχίσει τις σπουδές του με Μεταπτυχιακούς Τίτλους στο κλάδο της Εκπαίδευσης όπως Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση, Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Μουσική Παιδαγωγική, Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας .
Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι φοιτητές του κλάδου της Δημοτικής Εκπαίδευσης καλούνται να συμπληρώσουν 330 ώρες Διδακτικού Χρόνου κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου Δημοτικής . Στα πλαίσια της Σχολικής τους Εμπειρίας, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον διδάσκοντας ή παρακολουθώντας τη διεξαγωγή μαθημάτων και δραστηριοτήτων με τις οποίες απασχολούνται οι μαθητές δημοτικών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας