Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες

Εκπαίδευση Στελεχών Προμηθειών

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY, TOSOH κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό στέλεχος παραγωγής, παράλληλα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα έργα αναδιοργάνωσης. Επίσης έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI (Αθήνα).

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος, Business Consultant με πολυετή προγραμματιστική εμπειρία, σε Συστήματα MRP, WMS και Paperless Office, καθώς και στην παραμετροποίηση Συστημάτων ERP με στόχο τη βελτιστοποίηση των διεργασιών. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στο Project Management και στην Εφαρμογή Αρχών Συνεχούς Βελτίωσης (Lean Manufacturing principles) και στον Παραγωγικό και στον Διοικητικό Τομέα (Lean Administration) της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

ΣΚΟΠΟΣ

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία έρευνας αγοράς σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να διασφαλίζονται κατά τον καλύτερο τρόπο τόσο το χαμηλότερο δυνατό Κόστος όσο και η βέλτιστη Ποιότητα.
 • Θα είναι σε θέση να περιγράψουν αναγκαίες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο ERP, ή να περιγράψουν τις αναγκαίες παραμετροποιήσεις στο υπό εγκατάσταση ERP με εξαιρετική λεπτομέρεια.
 • Θα είναι σε θέση να μειώσουν τα Κόστη Προμηθειών εφαρμόζοντας Τεχνικές, οι οποίες παρουσιάζονται εμπλουτισμένες με Παραδείγματα και Case Studies όπως:
 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους
 • Value Analysis για τη Μείωση του Κόστους
 • Ολικό Κόστος χρόνου ζωής Προϊόντος
 • Έτσι θα εκτιμούν όλες τις διαστάσεις του Κόστους Προμηθειών (πέραν της τιμής αγοράς).
 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν Πρακτικές και Εργαλεία σχεδιασμένα από την εταιρεία μας που θα τους δοθούν άνευ κόστους για να αξιολογούν τους Προμηθευτές:
 • Εφαρμογή Αξιολόγησης Προμηθειών
 • ABC Analysis
 • Ιστογράμματα
 • Διαγράμματα Ελέγχου (Control Charts)
 • Θα βοηθηθούν στην εξάσκηση των διαπραγματευτικών τους δεξιοτήτων, όπου με Role Playing και Case Studies καθορίζονται οι Κόκκινες Γραμμές, οι στόχοι και η BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) για επιτυχημένες αγορές και σύναψη αμοιβαίως επωφελών Συμβάσεων με Προμηθευτές. Θα ακολουθήσει Βιωματική Άσκηση με Παίξιμο Ρόλων.
 • Θα βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των Πελατών και θα αυξήσουν τα γυρίσματα Αποθεμάτων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού που εμπεριέχει Μοντέλα Πρόβλεψης και Αριστοποίησης Αποθεμάτων που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας και παρέχεται στους συμμετέχοντες άνευ επιπλέον κόστους.
 • Θα κατανοήσουν τους 10 κυριότερους Δείκτες και τις απαιτούμενες αναφορές (Reporting) της λειτουργίας των Προμηθειών.
 • Θα χρησιμοποιήσουν ένα δυναμικό Εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων όταν προσφέρονται εκπτώσεις κλίμακας ή όταν τίθενται ζητήματα συναλλαγματικών διαφορών και διακυμάνσεων.
 • Θα εξοικειωθούν με τους τρεις κρίσιμους Οικονομικούς Δείκτες για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των Προμηθευτών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στα δια ζώσης σεμινάρια στα ξενοδοχεία, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνάει τους 7, για λόγους προστασίας της υγείας των παρευρισκομένων.
Ως εκ τούτου με την πλήρωση των θέσεων, δεν θα είναι δυνατή πλέον η δήλωση συμμετοχής.

Στο Σεμινάριο αυτό αποτυπώνεται με δομημένο και κατανοητό τρόπο, με Ασκήσεις και Παραδείγματα, η Οργάνωση του Τομέα των Προμηθειών ως ένα σύνολο Διεργασιών με συγκεκριμένους Δείκτες Απόδοσης.

Η βελτιστοποίηση των Διεργασιών μέσω της κατάλληλης παραμετροποίησης του υφισταμένου ή μελλοντικού Συστήματος ERP αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την Ποιοτική και την Παραγωγική αναβάθμιση του Συστήματος Προμηθειών. Για τον σκοπό αυτό, θα παρουσιαστούν όλες οι απαιτήσεις σε input και output της ροής των Πληροφοριών σε κάθε βήμα της Διεργασίας, ώστε να λαμβάνονται ταχύτατα οι αποφάσεις και να είναι άμεσα διαθέσιμες οι απαιτούμενες Αναφορές και οι σχετικοί Δείκτες.

Ακόμη, στο Σεμινάριο, παρουσιάζονται και οι διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές για τη Μείωση Κόστους και Βελτίωση της Ποιότητας των αγοραζομένων υλικών – υπηρεσιών και είναι βασισμένο στα πιο σύγχρονα Συστήματα Έρευνας Αγοράς και Αξιολόγησης Προμηθευτών και Προσφορών, καθώς και σε ειδικές Μεθοδολογίες και Εργαλεία όπως:

Η προσέγγιση του Ολικού Κόστους, οι Σύγχρονες Στρατηγικές σχέσεων με τους Προμηθευτές, η Ανάλυση Αξίας για τα σημαντικά Προϊόντα (Value Analysis), το Κόστος του Κύκλου Ζωής του Υλικού, η Αξιολόγηση της Οικονομικής Κατάστασης των Προμηθευτών με ειδικούς Αριθμοδείκτες, οι επιπτώσεις των μεταβολών της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο Κόστος του Υλικού, το Οικονομικό και Λειτουργικό Audit του τμήματος Προμηθειών, η εφαρμογή της Στατιστικής στην Αξιολόγηση Προμηθευτών, η Αριστοποίηση Αποθέματος και τέλος οι κυριότεροι 10 Δείκτες Αποδοτικότητας των Προμηθειών και οι σχετικές Αναφορές Λειτουργίας Προμηθειών.

Το σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε επόμενη ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τα συνήθη Προβλήματα στις Προμήθειες και πώς επιλύονται
Κατάλογος Διαδικασιών και Οδηγιών Οργάνωσης
Υποδείγματα Διαδικασιών και Οδηγιών Οργάνωσης
Σχέσεις με Προμηθευτές
Έρευνα Αγοράς - Global Sourcing
Δημιουργία και Διαχείριση Βάσης Προμηθευτών
Οργανωτική Δομή Τομέα Προμηθειών
Βελτίωση υφισταμένων Διαδικασιών με τη μεθοδολογία SIPOC (Supplier, Input, Process, Output) σε Σύνδεση με το ERP

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κρίσιμα σημεία σε μια Σύμβαση
Σχέδιο Ποιότητας Σύμβασης
Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Συμβάσεων Έργων

3. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ

Προσέγγιση Ολικού Κόστους (Total Cost Approach)
Ανάλυση Αξίας (Value Analysis)
Κόστος Κύκλου ζωής του Προϊόντος
Κρίσιμα σημεία για τη Μείωση Κόστους Προμηθειών

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Διαδικασία και Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών
Αξιολόγηση Προσφορών
Αξιολόγηση βάσει του Ολικού Κόστους
Αξιολόγηση παρεχόμενων Εκπτώσεων

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Άριστη Ποσότητα Παραγγελίας
Συστήματα Προβλέψεων
Σημείο Αναπαραγγελίας, χρήση MRP
Ομαδοποίηση παραγγελιών

6. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Προετοιμασία, Συνήθη σφάλματα
Μεθοδολογία ΒΑΤΝΑ, win to win
Κλείσιμο συμφωνίας - Role Playing

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Audit τμήματος Προμηθειών - Προμηθευτών
Οι 10 κορυφαίοι Δείκτες Αποδοτικότητας Προμηθειών
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Προμηθειών
Σχέση Προμηθειών με άλλα τμήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται

 • To Εγχειρίδιο "Εκπαίδευση Στελεχών Προμηθειών"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή υπολογισμού Ολικού Κόστους προμήθειας
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή σε Excel για την Αριστοποίηση των Αποθεμάτων
 • Βάση δεδομένων σε Access για τη Διαχείριση Προμηθευτών
 • Εφαρμογή σε Excel για την Αξιολόγηση Εκπτώσεων
 • Εφαρμογή σε Excel για την Αξιολόγηση Προμηθευτών
 • Εργαλείο Αξιοποίησης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμηθευτών
 • Εφαρμογή σύνδεσης Έργων με Προμήθειες Υλικών, Υπηρεσιών και Διαχείρισης Cash Flow
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας