Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

Κατάρτιση Προϋπολογισμού

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
PRIMUS Business & IT Training

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κωνσταντίνος Γαρουφάλης
σπούδασε οίκονομικά στήν ΑΣΟΕΕ καί έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στήν ΄Αγγλία στά χρηματοοικονομικά όπου έλαβε τό πτυχίο M.Sc. Διετέλεσε Οίκονομικός Διευθυντής έπί σειρά έτών σέ πολυεθνικές καί έλληνικές έπιχειρήσεις καί έχει είκοσαετή έμπειρία άπό τόν Τραπεζικό χώρο καί άπό τόν εύρύτερο ίδιωτικό τομέα. Εχει έκπαιδευθεί ώς είσηγητής παρακολουθώντας σεμινάρια Έκπαίδευσης ΄Εκπαιδευτών καί είναι μόνιμος είσηγητής σεμιναρίων στήν ΄Ελληνική ΄Εταιρεία Διοικήσεως ΄Επιχειρήσεων άπό το 1993. Είναι έπίσης έκτακτός καθηγητής στό ΤΕΙ Πειραιά άπό τό 1986 καί είσηγητής σέ θέματα χρηματοοικονομικής άναλύσεως στό έκπαιδευτικό κέντρο τής ΄Εμπορικής Τραπέζης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Τό σεμινάριο άπευθύνεται κυρίως σέ στελέχη οίκονομικής κατευθύνσεως άλλά καί σέ στελέχη άλλων τμημάτων πού ένδεχομένως έμπλεκονται στήν κατάρτιση προυπολογιστικών καταστάσεων τού τμήματός τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι ή μεθοδική παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν την σύνταξη του προϋπολογισμού και των βασικών παραμέτρων που οδηγούν στην ολοκλήρωσή του και στην εφαρμογή του. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν , να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν με επιτυχία τον προϋπολογισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Ορισμός
• Πλεονεκτηματα
• Αναγκαιότητα
• Περιορισμοί στούς όποιους υπόκεινται οί προυπολογισμοί
• Αναφορά στίς βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός
• Αποτελέσματα Χρήσεως , Πίνακας Διαθέσεως Κερδών ,Προσάρτημα κλπ)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
• Ηγεσία
• Καθορισμός σκοπού / έπιστολή πρός τά τμήματα πού συμμετέχουν στήν
• κατάρτιση
• Καθορισμός στόχων – έπιχειρηματικών , χρηματοοικονομικών ,έπενδυτικών
• Καταμερισμός εύθυνών γιά τήν προετοιμασία
• Στάδια προυπολογιστικής διαδικασίας
• Σκοποί τής προυπολογιστικής διαδικασίας
• Διάρθρωση προυπολογιστικής διαδικασίας
• Μηνιαία κατανομή καί άναγκαιότητα αύτής

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – MARKETING PLAN
• Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων
• Πρόβλεψη τάσης πωλήσεων
• Διάκριση πωλήσεων μετρητοίς καί πωλήσεων με πίστωση
• Feedback Διευθυντικών Στελεχών
• Κλαδική άνάλυση
• Στατιστική άνάλυση
• Προσδιορισμός άγοράς
• Προσδιορισμός κόστους
• Παράγοντες πού έπηρεάζουν τίς πωλήσεις
• Στρατηγική Marketing
• Καθορισμός μικτών περιθωρίων κέρδους
• Ο προυπολογισμός πωλήσεων ώς έργαλείο έλέγχου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
• Διάκριση σταθερών καί μεταβλητών δαπανών
• Σταθερός / έλαστικός προυπολογισμός δαπανών
• Κόστος πρώτων ύλών καί βήματα προετοιμασίας
• Διαδικασία παραγωγής ( παραγωγή πιστωτικών καρτών κλπ)
• Επίδραση έποχικότητος
• Κόστος έργασίας
• Αμεση καί Εμμεση έργασία
• Σύγκριση κόστους καί όγκου παραγωγής (τραπεζικά καταναλωτικά προιόντα)
• Ανάλυση Νεκρού Σημείου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
• Προυπολογισμός δαπανών προώθησης προιόντων
• Μισθοί καί προμήθειες πωλητών
• Διακίνηση καί παράδοση έμπορευμάτων
• Βήματα πού άκολουθούμε στήν κατάριση τού προυπολογισμού δαπανών διάθεσης
• Γενικά καί Διοικητικά έξοδα
• Μισθοί καί λοιπές δαπάνες μισθοδοσίας
• Εκτακτα καί Ανόργανα έξοδα καί έσοδα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ( ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
• Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις άναγκών σέ κεφαλαιακές άνάγκες
• Μακροπρόθεσμες προβέψεις άναγκών σέ κεφαλαιακές άνάγκες
• Συνοπτική παρουσίαση άξιολόγησης έπενδυτικών σχεδίων
• Γραπτή άνάλυση πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων τού προυπολογισμού άναγκών σέ κεφαλαιακές άνάγκες
• Ελεγχος τών προτεινομένων προτάσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
• Σημασία κατάρτισης ταμειακού προγράμματος
• Πρόβλεψη είσπράξεων καί πληρωμών σέ χρηματικές μονάδες
• Προυπολογισμός κεφαλαιακών δαπανών καί χρηματοοικονομικών μεγεθών
• Προυπολογισμός άναγκών σέ δανειακά κεφάλαια
• Ανάλυση μεθόδου προσδιορισμού άναγκών πρόσθετων κεφαλαίων λόγω άλλαγής τής πιστωτικής πολιτικής καί λόγω μεταβολής τού όγκου πωλήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Σύνταξη προυπολογιστικής καταστάσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως
• Σύνταξη Προυπολογιστικού Ισολογισμού
• Αναφορά σέ βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Σύνταξη συγκεντρωτικού προύπολογισμού
• Η σημασία τής καθολικής συμμετοχής τών έμπλεκομένων στελεχών στήν
• Διαδικασία προετοιμασίας τού Προυπολογισμού
• Προσδιορισμός καί σημασία τών άποκλίσεων (πραγματικά / προυπολογιστικά)
• Ελεγχος προυπολογισμού πωλήσεων
• Ελεγχος προυπολογισμού λειτουργικών δαπανών
• Ελεγχος προυπολογισμού κεφαλαιακών δαπανών
• Σύνταξη έκθέσεως πρός τήν Διοίκηση γιά τήν πορεία τού Προυπολογισμού
• Περιεχόμενο καί μορφή έκθέσεων προυπολογισμού
• Βαθμός έπίτευξης τού προυπολογιστικού έλέγχου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ FORECAST
• Σημασία κατάρτισης ένδιαμέσων προυπολογισμών
• Πότε πρέπει νά καταρτίζονται
• Τί στόχους έχουμε
• Πόυ άποβλέπουν οι ενδιάμεσες προυπολογιστικές καταστάσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας