Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Εργασίες Τέλους Χρήσεως 2018 - Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και την Φορολογία Εισοδήματος

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING
ΑΘΗΝΑ
07/05/2019 έως 08/05/2019
17:00 - 22:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13/05/2019 έως 15/05/2019
17:00 - 22:00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κος Παπαγιάννης Νικόλαος <βρ> Οικονομολόγος,Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων και άρθρων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Οικονομικούς Διευθυντές
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος είναι η Πλήρης Ανάλυση των Εργασιών Τέλους Χρήσης και Κλείσιμο Ισολογισμού Νομικών Προσώπων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εργασίες τέλους χρήσης - Οργάνωση διαδικασίας, έλεγχοι ανά κατηγορία κονδυλίων
Κατάρτιση Πίνακα διαφορών λογιστικής αξίας – φορολογικής βάσης
Πάγια (Μητρώο παγίων, λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις παγίων, εκτίμηση σε εύλογη αξία, απομείωση –υπολογισμός, εγγραφές)
Χειρισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), βελτιώσεων και ακινήτων σε ακίνητα τρίτων
Δαπάνες ανάπτυξης, ιδιοπαραγωγή παγίων
Επιμέτρηση συμμετοχών και χρεογράφων
Απογραφή, επιμέτρηση αποθεμάτων (απαλλαγή, μέθοδοι, μεταβολή)
Χειρισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, έλεγχοι παρακρατούμενων φόρων, βεβαιώσεων
Μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί απόδοσης, προκαταβολές
Σχηματισμός, διανομή, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
Χειρισμός επιχορηγήσεων
Συναλλαγματικές διαφορές
Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού, λοιπές προβλέψεις
Φορολογική αναγνώριση εξόδων, Παροχές σε είδος
Μερισμός δαπανών για χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έντυπο Ε3
Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών για εξαγωγή αποτελέσματος
Διανομή κερδών, συμψηφισμός ζημιών, έννοια πιστωτικών κονδυλίων που δεν διανέμονται
Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ταμειακές Ροές
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.
Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

160€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας