Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Εργασίες Τέλους Χρήσεως 2018 - Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και την Φορολογία Εισοδήματος

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κος Παπαγιάννης Νικόλαος <βρ> Οικονομολόγος,Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων και άρθρων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Οικονομικούς Διευθυντές
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος είναι η Πλήρης Ανάλυση των Εργασιών Τέλους Χρήσης και Κλείσιμο Ισολογισμού Νομικών Προσώπων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εργασίες τέλους χρήσης - Οργάνωση διαδικασίας, έλεγχοι ανά κατηγορία κονδυλίων
 • Κατάρτιση Πίνακα διαφορών λογιστικής αξίας – φορολογικής βάσης
 • Πάγια (Μητρώο παγίων, λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις παγίων, εκτίμηση σε εύλογη αξία, απομείωση –υπολογισμός, εγγραφές)
 • Χειρισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), βελτιώσεων και ακινήτων σε ακίνητα τρίτων
 • Δαπάνες ανάπτυξης, ιδιοπαραγωγή παγίων
 • Επιμέτρηση συμμετοχών και χρεογράφων
 • Απογραφή, επιμέτρηση αποθεμάτων (απαλλαγή, μέθοδοι, μεταβολή)
 • Χειρισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, έλεγχοι παρακρατούμενων φόρων, βεβαιώσεων
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί απόδοσης, προκαταβολές
 • Σχηματισμός, διανομή, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 • Χειρισμός επιχορηγήσεων
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού, λοιπές προβλέψεις
 • Φορολογική αναγνώριση εξόδων, Παροχές σε είδος
 • Μερισμός δαπανών για χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έντυπο Ε3
 • Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών για εξαγωγή αποτελέσματος
 • Διανομή κερδών, συμψηφισμός ζημιών, έννοια πιστωτικών κονδυλίων που δεν διανέμονται
 • Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ταμειακές Ροές
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.
Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

160€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας