Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Εργατικά / Ασφαλιστικά

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και σε Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία.
Β) Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ

ΣΚΟΠΟΣ

Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας στην Διαχείριση των Εργατικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Α)
- Δικαιολογητικά πρόσληψης
- Εύρεση Μισθού-Ημερομισθίου-Ωρομισθίου στην Πλήρη απασχόληση, Μερική και Εκ περιτροπής απασχόληση :1)Κλαδική Σύμβαση εργασίας 2)Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 3)Επιχειρησιακή σύμβαση Εργασίας
- Πενθήμερη-Εξαήμερη απασχόληση πότε εφαρμόζεται
- Διαφορά Πλήρης – Μερικής –Εκ περιτροπής Απασχόλησης
- Διαφορά Αορίστου –Ορισμένου χρόνου σύμβασης
- Τεχνικός Ασφαλείας –Γιατρός Εργασίας (απογραφή-δικαιολογητικά)
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Β)
Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:
- Έντυπο Αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) :1Η πρόσληψης στην έδρα της επιχείρηση – παράρτημα (Ανάλυση- προθεσμία)
- Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία) :
• Αρχικός Πίνακας
• Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης
- Γνωστοποίηση ορών ατομικής σύμβασης Π.Δ/156/94
- Έντυπο Ε9 (ΜΕΡΙΚΗΣ-ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2)Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:
- Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία) :
• Αρχικός Πίνακας
• Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης
• Ετήσιος πίνακας
• Συμπληρωματικός ωραρίου
• Τροποποιητικός αποδοχών
• αλλαγή ειδικότητας χωρίς μεταβολή μισθού
Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων
Υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου επί γνήσιου δανεισμού
Βάρδιες/ΡΕΠΟ
- Έντυπο Ε9-Ε10 (παράταση σύμβασης –Τροποποίησης Μερικής –Εκ περιτροπής )

- Αποχωρήσεις(Ε5) –Απολύσεις(Ε6) –Λήξη Συμβάσεων Ε(7):

Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρηση (Έντυπο Ε5)
• Χρονικά όρια κοινοποίησης στον εργοδότη (μήνες-μισθός)
• Εκκαθάριση μισθού/δώρων
• Διαδικασία σε περίπτωση θανάτου- εξαφάνισης

Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης με προειδοποίηση και χωρίς (Έντυπο Ε6)
• Πίνακας αποζημίωσης έμμισθων-ημερομίσθιων
• Καταβολή αποζημίωση απόλυσης (διάρκεια-δόσεις-μειωμένη αποζημίωση-ανωτέρα βία)
• Προστασία εργαζομένων από απόλυση(διάρκεια-κατηγορία)
• Όρια ομαδικών απολύσεων
• Φορολογία αποζημίωση απόλυσης
• Εκκαθάριση μισθού/δώρων
• Διαδικασία άρνησης υπογραφής εργαζόμενου

Αναγγελία Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7)
- Έντυπο Ε8 Υπερωριακή Απασχόληση
• Ηλεκτρονική καταχώρηση (Διάρκεια-Ανάλυση)
• Βιβλίο υπερωριών

- Έντυπο Ε11 Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας (Υ.Α. 49327/10702/22.12.2014)
- Ηλεκτρονική καταχώρηση(Διάρκεια –Ανάλυση)
- Βιβλίο Αδειών
- Αίτηση Αδείας
- Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας
- Δικαιούμενες μέρες άδειας
- Χρόνος χορήγησης άδειας

- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3)Ανάλυση Μηνιαίας Μισθοδοσίας (Πλήρης –Μερική-Εκ περιτροπής σε πενθήμερη & εξαήμερη απασχόληση)

√ Υπεργασίας, Υπερωρία, Κατ’ εξαίρεση , Νόμιμη Υπερωρία (Βιβλίο υπερωριών, γνωστοποίηση στο σύστημα του Εργάνη – Υπουργείο Εργασίας)
√ Υπολογισμός 6ης ημέρας ή υπερωριών 6ης ημέρας
√ Αργία/Κυριακή – υπερωρία Κυριακής /αργίας(διαδικασία έγκρισης)
√ Νύχτα / εκτός έδρας / bonus
√ Δώρο Χριστουγέννων – Δώρο Πάσχα – Επίδομα Αδείας (πλήρη – μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση)
√ απουσία κατά τη περίοδο τοκετού και λοχείας, στράτευσης

Άδειες
• Κανονική άδεια
• Γονική – Σχολική – Φοιτητική – Μεταπτυχιακή – Δικαστική – Γάμου – Γέννησης παιδιών- Θανάτου-Εκλογική (δικαιολογητικά – πληρωμή από εργοδότες)
• Τοκετού – λοχείας – θηλασμού – 6μηνη άδεια από ΟΑΕΔ
• Άδεια άνευ αποδοχών διαδικασία ενημέρωσης στο ΙΚΑ Ασθένεια
- Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας (δικαιολογητικά)
- Εργατικό ατύχημα (διαδικασία γνωστοποίηση)
- - Αργίες
- Υποχρεωτικές
- Προαιρετικές
- Κατ’ εθίμων
(Υπολογισμός κατά την εργασία αυτών)

Υπολογισμός Ταμείων :
- Εύρεση πακέτων κάλυψης και ο υπολογισμός κρατήσεων στο ΙΚΑ και σε επικουρικά ταμεία
- Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων
- Δημιουργία ΑΠΔ (Αρχείου-Εκτύπωση)(Κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων)-Aνάλυση (Κανονική –Συμπληρωματική –Επανυποβολή).
- Δήλωση Μεταβολής ΑΠΔ.

Περιοδική και Οριστική Δήλωση ΦΜΥ :
- Υπολογισμός ΦΜΥ
- Πληρωμή φόρου
- Σύνταξη περιοδικής δήλωσης και βεβαιώσεων αποδοχών

Λοιπές Υποχρεώσεις
√ Εκτύπωση μισθοδοτικής κατάστασης
√ Λογιστικών άρθρων
√ Απόδειξη πληρωμής
√ Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική χρήση κα)
√ Δικαιολογητικά για συνταξιούχους

Πράξεις επιβολής προστίμων από ΙΚΑ – Επικουρικά Ταμεία-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.
- (παράδειγμα για παραγραφή, υπολογισμός, πρόσθετων τελών)
- Επιτόπιος Έλεγχος (δικαιολογητικά)
- Ανασφάλιστη Εργασία-Εκτός ωραρίου απασχόληση-Κυριακή-Εργατικό ατύχημα-Μη υποβολή Ετήσιου-Αρχικού Πίνακα –
- Έλεγχος ΙΚΑ (δεκαετίας :δικαιολογητικά – λάθη που προκύπτουν )
- Ρύθμιση οφειλών –Ένσταση (χρονικά όρια )

Πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ , ΑΕΙ, ΙΕΚ
• Αποδοχές Πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών
• Εγγραφή στον πίνακα προσωπικού των ημεδαπών και αλλοδαπών

Μηχανογράφηση Εργατικών:
UNION
Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στο DEMO ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ του προγράμματος της Εταιρείας UNION.
Συνταξιοδότηση

4) Απογραφή Επιχείρησης –Παραρτήματος στο ΙΚΑ και στα επικουρικά Ταμεία:
Α. Κοινών Επιχειρήσεων (Α.Μ.Ε – ΚΑΔ – ΚΩΔ Ειδικότητα – πακέτο κάλυψης).
Β. Οικοδομοτεχνικών έργων (δημοσίων – ιδιωτικών , καθορισμός Σ.Ε.Δ – ελάχιστα ένσημα).

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :
Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση
1) Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12
(ΔΩΡΕΑΝ Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου από το ΚΕΛΕ)

Σας Προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το ΔΩΡΕΑΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ που σας παρέχουμε!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

07/11/2017
Τμήμα Απογευματινό
Κάθε
Δευτέρα: 18:00 -21:00
Τετάρτη: 18:00 -21:00
Διάρκεια: 2 μήνες

25/11/2017
Τμήμα Σαββατοκύριακου
Κάθε
Σάββατο : 10:00 -14:00
Κυριακή : 10:00 -14:00
Διάρκεια : 2 μήνες

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας