Κατηγορία:
Πληροφορική, Information Security, ISO/Haccp/OHSAS, ISO

IT SECURITY - ISO 27001 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πληροφορική, Information Security, ISO/Haccp/OHSAS, ISO

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κόζιαρης Χρίστος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στη Διοίκηση, στα στελέχη ΙΤ και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών
Θα γνωρίσουν τη μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων
Θα είναι σε θέση να ελέγχουν - αξιολογούν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Ασφάλειας Πληροφορίας με τα κατάλληλα εργαλεία
Θα αξιοποιήσουν ένα Ολοκληρωμένο Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, που τους παρέχεται, προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα αποτροπής
Θα γνωρίσουν τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001:2013, με παραδείγματα και διαδικασίες που θα τους δοθούν
Θα είναι σε θέση να εκπονήσουν Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στον τομέα της πληροφορικής , επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, την ενδεδειγμένη για τα δεδομένα της Επιχείρησής τους
Θα είναι σε θέση να υλοποιούν δοκιμές ασφαλείας για την αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Ασφαλείας που έχουν εγκαταστήσει
Θα έχουν στη διάθεσή τους Τεχνικές Οδηγίες για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας του Hardware
Θα έχουν στη διάθεσή τους Τεχνικές Οδηγίες για την προστασία των ιστοσελίδων απο κακόβουλες εισβολές καθώς και Οδηγίες για το Penetration Test
Θα ενημερωθούν για τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα βήματα συμμόρφωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο αυτό είναι ένα πρακτικό βοήθημα που προσφέρει την απαιτούμενη Τεχνογνωσία για τη διασφάλιση της Ακεραιότητας και της Εμπιστευτικότητας των πάσης φύσεως Πληροφοριακών Δεδομένων και Υποδομών που αποτελούν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για κάθε Επιχείρηση.

Παρουσιάζονται καλές Πρακτικές για την Ασφάλεια Hardware / Software και Πληροφοριών, Οδηγίες για έλεγχο πρόσβασης, κρυπτογραφία, φυσική Ασφάλεια και Περιβάλλον, Ασφάλεια λειτουργιών και επικοινωνιών, Διαχείριση περιστατικών Ασφαλείας, Προστασία από κακόβουλες επιθετικές ενέργειες (hackers, phishing, virus) που διασφαλίζονται με ειδικές δοκιμές (π.χ. Penetration Test).

Παράλληλα, παρουσιάζονται τρόποι εφαρμογής των μεθοδολογιών και Διαδικασιών αυτών, μέσα από τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 27001, το οποίο προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο για την συνεπή εφαρμογή των Πολιτικών Ασφαλείας.

Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), καθώς και στα απαιτούμενα βήματα συμμόρφωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. Εισαγωγή – Δημιουργία Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφορικής

Ορισμοί Ασφάλειας Πληροφορικής
Κίνδυνου και Απειλές, Είδη και κίνητρα των εισβολέων
Προστασία από Απειλές και Κινδύνους
Πώς να αντιμετωπίσετε τα επιχειρησιακά εγκλήματα
Πλαίσιο Διακυβέρνησης Ασφάλειας Πληροφορικής

Β. Πρότυπο ISO 27001 – IT RISK MANAGEMENT

Εισαγωγή στο ΙΤ Security και στο ISO 27001
Μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων ΙΤ
Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνων
Απαιτήσεις αξιολόγησης κινδύνων με βάση το πρότυπο ISO 27001

Γ. Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφορικής

Μεθοδολογία και βήματα Εκπόνησης Στρατηγικής Ασφάλειας Πληροφορικής
Προετοιμασία για τη Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφορικής
Δημιουργία Οράματος Ασφάλειας Πληροφορικής
Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Δ. Διοικητικά Μέτρα Υποστήριξης Ασφάλειας Πληροφορικής

Εταιρικά Μέτρα Υποστήριξης Ασφάλειας Πληροφορικής
Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού
Μέτρα Διακυβέρνησης Πληροφορικής
Πολιτικές, Διαδικασίες και Πρότυπα Πληροφορικής
Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου Πληροφορικής

Ε. Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφορικής

Σχέδιο Δράσης Οργάνωσης της Ασφάλειας Πληροφορικής
Υπευθυνότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Διοίκησης
Ρόλος του Διευθυντή Ασφάλειας Πληροφορικής
Ομάδα Ασφάλειας Πληροφορικής

ΣΤ. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφορικής

Εγχειρίδιο Ασφάλειας Πληροφοριών
Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών
Πολιτική Διαχείρισης Δικτύου και Διαδικτύου
Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας

Ζ. Μέτρα Φυσικής Ασφάλειας Πληροφορικής

Μηχανισμοί φυσικής ασφάλειας πληροφορικής
Εξωτερική Περίφραξη και Φύλακες Ασφαλείας
Επιλογή Χώρου Κατασκευής Κέντρου Δεδομένων
Διαδικασία και Μητρώο Επισκεπτών στο Κέντρο Δεδομένων
Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

Η. Μέτρα Ασφάλειας στην Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής

Φάσεις Ένταξης Ασφάλειας στην Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής
Προετοιμασία της Ανάπτυξης του Συστήματος
Έναρξη της Ανάπτυξης του Συστήματος
Δοκιμές Ασφάλειας

Θ. Μέτρα Τεχνικής (Λογικής) Προστασίας

Μέτρα Λειτουργίας Υπολογιστικού Κέντρου Πληροφορικής
Μέτρα Διαχείρισης Λογισμικού Συστήματος
Μέτρα Διαχείρισης Προσωπικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Γραφείου

Ι: Μέτρα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαδικασία Διαχείρισης της Καταχώρησης Στοιχείων
Διαδικασία Ανάπτυξης Προγραμμάτων για την Διαχείριση της Καταχώρησης
Διαδικασίa Ανάπτυξης Προγραμμάτων για τον Έλεγχο Επεξεργασίας Κινήσεων

ΙΑ. Μέτρα Επιχειρησιακής Συνέχειας και Επαναφοράς Συστημάτων Πληροφορικής

Διαδικασία της Επιχειρησιακής Συνέχειας
Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας
Σχέδιο Επαναφοράς Συστημάτων Πληροφορικής
Πολιτική και Διαδικασίες Αντιγραφής

ΙΒ. Μέτρα Προστασίας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Δολιοφθοράς

Μέτρα Ελέγχου και Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Σαμποτάζ Πληροφορικής
Βιομηχανική Κατασκοπεία

ΙΓ. Σύστημα Παρακολούθησης Ασφάλειας Πληροφορικής

Διαδικασία Παρακολούθησης Ασφάλειας Πληροφορικής
Καθορισμός της στρατηγικής παρακολούθησης
Καθιέρωση του προγράμματος παρακολούθησης
Καθιέρωση της συχνότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης

ΙΔ. Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Πληροφορικής

Πλαίσιο Αξιολόγησης Απόδοσης
Σχεδίαση και Εφαρμογή Λειτουργικών Scorecards
Η Στρατηγική Εφαρμογής Λειτουργικών Scorecards για την Ασφάλεια Πληροφορικής

ΙΕ. Έλεγχος Πληροφορικής

Μεθοδολογία Ελέγχου Πληροφορικής
Σχεδιασμός Ελέγχου
Εκτέλεση Ελεγκτικών Εργασιών
Λογισμικό Ελέγχου

Κ. Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679

Αρχές και Απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού
Μέτρα Διασφάλισης
Βήματα Συμμόρφωσης

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Ολοκληρωμένος Πίνακας Αξιολόγησης των Συστημάτων και Υποδομών Πληροφορικής με σημεία ελέγχου εστιασμένα στον Τομέα της Ασφάλειας, καθώς και Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 27001, ενώ μέσω της ιστοσελίδας μας, θα έχουν για ένα έτος τη δυνατότητα online υποστήριξης στα θέματα του σεμιναρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:
Εγχειρίδιο «IT SECURITY» σε ηλεκτρονική μορφή
Η παρουσίαση του σεμιναρίου
Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος κατά ISO 27001
Access Διαχείρισης Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT
Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας