Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

100Α - GENERAL - Πλήρης Λειτουργία Μηχαν/νου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ - ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΟΕ - ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π & Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μού – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια , σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ, Κολεγίων.

ΣΚΟΠΟΣ

Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Λογιστή, Προϊστάμενου Λογιστηρίου και Βοηθό Λογιστή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό Πρόγραμμα

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

- «Softone» - «ERP» Πιστοποιημένο από την Softone

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) :

- Στις Εργασίες Λογιστή
- Στην σύσταση Εταιριών
- Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης
- Κάθε μέρα
- Τέλος του μήνα
- Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)
- Στη Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π

ΜΕΡΟΣ Α
Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένου Προγράμματος

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
- Βασικές Έννοιες Νόμου
- Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
- Έννοια Διπλογραφικής Μεθόδου
- Ένταξη Επιχειρήσεων στη Διπλογραφική Μέθοδο
- Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
- Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
- Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής
Σύσταση ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές
- Εγγραφές σύστασης όλων των μορφών επιχειρήσεων
Εργασίες Βοηθού Λογιστή
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
- Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
- Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
- Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές
- Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
- Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων)
- Διαχείριση Συναλλαγματικών
- Διαχείριση Καρτών (Χρεωστικών – Πιστωτικών)
- Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων
- Διαχείριση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων (Κεφάλαια Κίνησης – Πάγια κλπ)
- Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ)
- Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
- Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
- Διαχείριση Εξαγωγών
- Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)
- Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
- Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο
- Αγορά Παγίων – Leasing κτλ
- Πώληση Παγίων

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
- Φ.ΠΑ Διπλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ)
- Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5)
- Σύνταξη Ισοζυγίων
- Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
- Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων
- Υπολογισμός Προβλέψεων
- Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών
- Συμφωνίες Λογαριασμών (Τραπεζών , Προμηθευτών , Πελατών κλπ)
- Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
- Αποτελέσματα
- Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΜΕΡΟΣ Β
Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού – Φορολογικών Δηλώσεων – Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1) Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου
2) Τακτοποίηση Λογαριασμών
- Τάξεως
- Επιστροφών και Εκπτώσεων Αγορών
- Επιστροφών και Εκτώσεων Πωλήσεων
- Διαχείριση Π.Υ Λογαριασμών Ενεργητικού
- Διαχείριση Χ.Υ Λογαριασμών Παθητικού
- Συμφωνία όλων των Λογαριασμών Τραπεζών (Καταθετικών – Χορηγητικών)
- Συμφωνία Λογαριασμών Πελατών
- Συμφωνία Λογαριασμών Προμηθευτών
3) Ενσώματα και άυλα πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
- Αποσβέσεις-Υπολογισμός και Λογαριασμός Αποσβέσεων-Διαχείριση Μητρώου Παγίων
- Απομείωση και αναστροφή απομείωσης
- Χρηματοδοτική μίσθωση
- Λειτουργική Μίσθωση
- Εύλογη άξια
- Πώληση παγίου ή καταστροφή
- Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
- Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
- Επενδυτικά ακίνητα
- Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
4) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
- Απομείωση και αναστροφή απομείωσης
- Εύλογη αξία
- Πώληση
- Διαχείριση Προβλέψεων
- Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν. 4172/2013
- Διαχείριση Μεταβατικών λογαριασμών
- Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (Χρεογράφων ,Μετοχών, Ομολόγων κλπ)
5) Επιμέτρηση Αποθεμάτων
- Αποτίμηση Μενόντων
- Μέθοδοι Αποτίμησης (FIFO , Μέσω σταθμικού κόστους κλπ )
- Κόστος Πωληθέντων
6) Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου
7) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων (Λ/σμός 82 Αποτελέσματα – Κέρδη ή ζημιές περιόδου Ε.Λ.Π)
8) Υπολογισμός και Καταλογισμός Φόρου Εισοδήματος

- Πίνακας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης –Μόνιμες και Προσωρινές διαφορές
- Φορολογική Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων
- Σύνταξη Δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων)
- Διαχείριση Προκαταβολών Τρέχουσας Χρήσης – Παρελθούσης Περιόδου
- Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων
- Σύνταξη Εντύπου Ε3
9) Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π
10) Δημοσιεύσεις Χρηματοοικονομικών Οικονομικών Καταστάσεων – Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ
11) Καταβολή Φόρου Εισοδήματος
12) Διάθεση Κερδών – Παρακράτηση και Απόδοση Φόρου Διανεμόμενων Κερδών
13) Διαχείριση Αμοιβών Δ.Σ – Διαχειριστών και Φορολογική Αντιμετώπιση τους


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ
- Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων
- Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια
- Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
- Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών
- Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
- Πρακτικές – Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
- Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά
- Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού – Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Διάθεσης
- Οικονομικές Καταστάσεις
- Χρήση προγράμματος :
«ERP» της SOFTONE. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την SOFTONE και παρέχεται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο στους σπουδαστές του, μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας SAAS
- Παρέχεται και το πρόγραμμα της UNION Γενική Λογιστική

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1o Τμήμα 09/09/2019 (Απογευματινό)
2o Τμήμα 12/10/2019 (Σαββατοκύριακου)

Τμήμα Απογευματινό:
09/09/2019
Δευτέρα - Τετάρτη
18:00-21:30

Τμήμα Σαββατοκύριακου
12/10/2019
Σάββατο - Κυριακή
10:00-14:30
Διάρκεια : 4 μήνες

 

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές
Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων:
Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση
Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας