Μεταπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Μηχανολογία & Τεχνολογία

MPhil

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μάρτιος 2020, Νοέμβριος 2020
18 μήνες
Master
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Πρώτο πτυχίο
- TOEFL 213
- Προσωπική Δήλωση
- 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή εργοδότες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Το MPhil (Μεταπτυχιακό Φιλοσοφίας) είναι ένα αυτόνομο ερευνητικό πρόγραμμα κατάλληλο για φοιτητές που δεν δύνανται να δεσμευτούν σε μία μακροπρόθεσμη περίοδο σπουδών, το οποίο παρέχει στους φοιτητές ένα ανεπτυγμένο πλέγμα ερευνητικών δεξιοτήτων καθώς και εις βάθος γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου μελέτης. Οι φοιτητές του MPhil αναμένεται να επιδείξουν κάποιο βαθμό πρωτοτυπίας, συνεισφορά στη γνώση, καθώς και κατανόηση των βασικών γνωστικών παραμέτρων που σχετίζονται με το ακαδημαϊκό πεδίο ή την επαγγελματική κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Οι φοιτητές αναμένεται να καταθέσουν μία Διατριβή 20,000 λέξεων (Επιστήμη, Μηχανολογία, Γραφικές Τέχνες και Σχεδιασμός) ή 40,000 λέξεων (Τέχνες, Κοινωνικές Επιστήμες, Εκπαίδευση) και να περάσουν επιτυχώς τη διαδικασία προφορικής εξέτασης. Η Διατριβή θα αποδεικνύει την κατανόηση από πλευράς του φοιτητή των ερευνητικών μεθόδων και την ικανότητά του να αξιολογήσει κριτικά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό αντικείμενο έρευνας. Το πρόγραμμα MPhil αποτελεί μία σταθερή βάση για την περαιτέρω συνέχιση της έρευνας σε Διδακτορικό επίπεδο στο πανεπιστήμιο του Bolton ή αλλού.

Το πτυχίο MPhil απονέμεται στον υποψήφιο ο οποίος, κατόπιν κριτικής έρευνας και αξιολόγησης του εγκεκριμένου θέματος και κατανόησης των ερευνητικών μεθόδων που είναι κατάλληλες για το επιλεγμένο αντικείμενο, έχει παρουσιάσει τη διατριβή του στη διαδικασία προφορικής εξέτασης. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών απονέμονται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν επιδείξει:

α. συστηματική κατανόηση ενός σημαντικού κορμού γνώσης και κριτική συνειδητοποίηση των τρεχόντων προβλημάτων και/ή νέων εξελίξεων, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ακαδημαϊκής περιοχής που μελετούν ή του τομέα της επαγγελματικής τους πρακτικής,
β. εις βάθος κατανόηση των τεχνικών που σχετίζονται με την διαδικασία έρευνας του συγκεκριμένου αντικείμενου,
γ. πρωτοτυπία στην εφαρμογή της γνώσης, καθώς και πρακτική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι τεχνικές μελέτης και έρευνας δημιουργούν γνώση και παρέχουν ερμηνείες στο συγκεκριμένο αντικείμενο,
δ. εννοιολογική κατανόηση που επιτρέπει στους φοιτητές να εξετάσουν κριτικά την τρέχουσα έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, να αξιολογήσουν μεθοδολογίες, να τους ασκήσουν κριτική και, όπου καθίσταται δυνατόν, να προτείνουν νέες ερευνητικές υποθέσεις.

Τυπικά, οι κάτοχοι του τίτλου θα πρέπει να είναι ικανοί να:
(α) αντιμετωπίσουν με συστηματικό όσο και δημιουργικό τρόπο σύνθετα θέματα, να επιδείξουν ορθή κρίση ελλείψει πλήρων δεδομένων και να επικοινωνήσουν τα συμπεράσματά τους με σαφήνεια σε εξειδικευμένο και μη κοινό,
(β) επιδείξουν ανεξάρτητη κατεύθυνση και πρωτοτυπία στη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων και να ενεργούν αυτόνομα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου τους σε επαγγελματικό ή άλλο αντίστοιχο επίπεδο,
(γ) συνεχίσουν να εξελίσσουν τις γνώσεις και την κατανόησή τους, καθώς και να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες,

και θα έχουν:
• τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για τους επαγγελματίες στη σύγχρονη αγορά εργασίας,
• την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και το αίσθημα προσωπικής ευθύνης,
• την ικανότητα λήψης αποφάσεων σε πολύπλοκες και απρόβλεπτες καταστάσεις, και
• την ικανότητα ανεξάρτητης μάθησης που απαιτείται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.

Ερευνητικές Περιοχές

Το πανεπιστήμιο του Bolton μπορεί να προσφέρει και να υποστηρίξει φοιτητές MPhil οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:
Γραφικών Τεχνών και Σχεδιασμού
Λογιστική και Διοίκηση
Δομικών Έργων & Πολιτικών Μηχανικών
Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστήμες των Υπολογιστών
Εκπαίδευση
Μηχανολογία
Αγγλική Γλώσσα & Δημιουργική Συγγραφή
Επιστήμες Υγείας
Πληροφοριακά Συστήματα
Χρηματοοικονομική στο Ισλάμ
Νομικές Επιστήμες
Έρευνα & Καινοτομία
Ιατρική, Βιοΐατρική και επιστήμες Υγείας
Φωτογραφία
Ψυχολογία
Αθλητισμός, Επιδόσεις & Ανάρρωση
Κοινωνιολογία και Δεοντολογία Αθλητισμού
Θεατρικών Επιστημών
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι κάτοχοι MPhil έχουν να επιδείξουν μία δέσμη δεξιοτήτων και αντιλήψεων που τους βοηθούν σημαντικά στη δόμηση μίας επαγγελματικής σταδιοδρομίας που να βρίσκεται σε συνάφεια με την ερευνητική τους εμπειρία. Κριτική σκέψη, δυνατότητα ανάλυσης, δυνατότητα για αυτόνομη εργασία και πρωτοπόρο πνεύμα, είναι μερικές μόνο από τις δεξιότητες που αναζητούν οι σημερινές ταχέως αναπτυσσόμενες και πολυεθνικές επιχειρήσεις όταν θέλουν να προσλάβουν νέους αποφοίτους.

Οι ερευνητικές δεξιότητες είναι οι πλέον ζητούμενες στην πλειονότητα των εργασιακών χώρων όπως στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση και στην βιομηχανία. Επίσης, οι απόφοιτοι του MPhil μπορούν να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους προχωρώντας την έρευνά τους σε Διδακτορικό επίπεδο στο πανεπιστήμιο του Bolton ή αλλού.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας