Μεταπτυχιακά:
Νομική

Νομική

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ειδίκευση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο,των νομικών που επιθυμούν να εντρυφήσουν σε ζητήματα Διεθνούς Εμπορικού Δίκαιου και Δημοσίου Δικαίου και να παρακολουθήσουν ποικίλα μαθήματα, τα οποία αφορούν στη ρύθμιση του εμπορίου και της οικονομίας, σε επίκαιρα θέματα αστικού, ποινικού, διοικητικού, εργατικού δικαίου και τα οποία θα τους παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια για τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Οι νομικοί που θα γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα έχουν την ευκαιρία να επιλέγουν μαθήματα είτε αποκλειστικά από τη μία εκ των τριών ειδικότερων κατευθύνσεων δικαίου που προβλέπονται στο πρόγραμμα, Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου, οπότε θα λαμβάνουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή στο Δημόσιο Δίκαιο αντίστοιχα, είτε θα μπορούν να επιλέγουν μαθήματα ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία ανήκουν, οπότε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα λαμβάνουν θα ονομάζεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Νομική (Master of Laws [LL.M.]).

Το πρόγραμμα αυτό ακολουθεί τις σύγχρονες νομικές εξελίξεις και τάσεις σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, ώστε να παρέχει όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση στους νομικούς που θα το παρακολουθήσουν. Έμφαση θα δίνεται τόσο σε κλασσικά και καθιερωμένα νομικά θέματα, όσο και σε θέματα της επικαιρότητας. Οι νομικοί που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό θα αποκτήσουν τις κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις διεθνούς εμπορικού δικαίου, ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αυτόνομα τα ερμηνευτικά προβλήματα του κλάδου της επιλογής τους. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται επίσης να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα έχει θέσει ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα, έτσι ώστε οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των μαθημάτων να είναι σε θέση να διαπρέψουν ως επαγγελματίες και ως ερευνητές του Δικαίου.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνοψίζονται ακολούθως:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:
-Κατανοήσουν σε βάθος τις μεθόδους ερμηνευτικής αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων.
-Ερευνούν με άνεση στην εθνική και διεθνή βιβλιογραφία και νομολογία.
-Εφαρμόζουν τη γνώση που απέκτησαν στη νομική πρακτική
-Αντιμετωπίζουν με ευχέρεια μελλοντικές νομοθετικές εξελίξεις στον κλάδο εξειδίκευσής τους
-Εκπονήσουν μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών διδακτορική διατριβή, εφόσον το επιθυμούν

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μέσα από την χρήση ποικίλων γνωστικών μεθόδων και διδακτικών πρακτικών επιδιώκει να καλλιεργήσει στους φοιτητές:
-Γνώση των ευρύτερων θεμελίων της Νομικής Επιστήμης και της μεθοδολογίας προσέγγισής της, των κατ’ ιδίαν τομέων επιλογής κάθε φοιτητή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, καθώς και επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν τη νομική θεωρία και πράξη.
-Ικανότητα αυτόνομης έρευνας και ερμηνείας της Νομικής Επιστήμης, κατανόησης και αντιμετώπισης θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων και κριτικής αντιμετώπισης της νομοθεσίας.
-Αυτοπεποίθηση, στην ικανότητα να εντοπίσουν και να εμβαθύνουν όχι μόνο σε προβλήματα που ανακύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και όσα θα ανακύψουν από μελλοντικές νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Από μεμονωμένες περιπτώσεις εκπροσώπησης πελατών, σε εκπροσώπηση ολόκληρων εταιριών, ή οργανισμών, ρόλος του κάθε νομικού είναι να ενεργεί βάση της νομοθεσίας προς το καλύτερο δυνατό συμφέρον του πελάτη του. Ο νομικός επεξηγεί και ενημερώνει τον πελάτη του για τη νομική του κατάσταση και τις δικαστικές διαδικασίες. Οι δικηγόροι δεν εκπροσωπούν μόνο τους πελάτες τους στο δικαστήριο αλλά μπορούν να εργάζονται σε ένα μεγάλο αριθμό τομέων όπως ο επιχειρηματικός τομέας όπου και παρέχουν νομική και συμβουλευτική αρωγή σε διαδικασίες, συμβόλαια, κατάρτιση συμβάσεων και άλλων νομικών εγγράφων. Αναλύουν νομικά έγγραφα, ερμηνεύουν και συμβουλεύουν τον οργανισμό για σωστή διαχείριση και επίλυση διαφορών. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρέχει την δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν ως δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε δικηγορικά γραφεία καθώς και στο νομικό τμήμα τραπεζών, εμπορικών εταιριών και δημοσιών φορέων. Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες και διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Δεξιότητες: Άριστη επίδοσή στον Αγγλικό και Ελληνικό Γραπτό και Προφορικό Λόγο, Γλωσσικές Ικανότητες, Ικανότητα Ακρόασης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Διαπραγματευτικές Ικανότητες, Ερευνητικές Ικανότητες, Εργασιακό Ήθος, Επιμονή, Πειστικότητα, Αναλυτικές Ικανότητες, Ικανότητα για συνεχή μάθηση

Τομείς Εργοδότησης: Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας, Εκπαίδευση, Νομικός, Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Δικηγόρος, Νομικός, Σύμβουλος, Διοικητικός, Λειτουργός, Ακαδημαϊκός, Δικαστής, Εισαγγελέας, Πολιτικός

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Νομικής είναι:
Chrysses Demetriades & Co Llc
COSTAS TSIRIDES & CO. LLC
O. Shambartas LLC
Montanios & Montanios
Τμήμα Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Pamboridis LLC
Central Bank of Cyprus, Legal Services Unit

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας