Μεταπτυχιακά:
Εκπαίδευση, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εκπαιδευτική Ηγεσία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους , Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Εκπαιδευτική Ηγεσία’ αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στην Εκπαιδευτική Διοίκηση καθώς επίσης στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων και την δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να αναδειχθούν σε στελέχη/ηγέτες της εκπαίδευσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:
-Σχεδιάζουν, εκπονούν και παρουσιάζουν μικρής ή μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτική έρευνα.
-Αναλύουν και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης από το χώρο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης.
-Εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία σε εξειδικευμένο θέμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης.
-Αναλύουν και εξηγούν τη σχέση φιλοσοφίας και παιδείας ή να κατανοήσουν θεσμούς, διαδικασίες και αποτελέσματα των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων από κοινωνιολογική άποψη ή να εξετάσουν τις θεωρίες και τα ερευνητικά ευρήματα της επιστήμης της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να εφαρμόζουν διάφορες ψυχολογικές θεωρίες στην εκπαιδευτική πράξη ή να αναπτύξουν στάσεις ως εκπαιδευτικοί, που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθεί κανείς με επάρκεια στην πολιτισμική διαφορετικότητα.
-Αναπτύξουν μια ευρεία αντίληψη του εκπαιδευτικού οργανισμού ως κοινωνικού συστήματος, να αντιληφθούν το δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα και να εξοικειωθούν / αναλύουν βασικές λειτουργίες της διοίκησης και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
-Γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ηγετικής συμπεριφοράς, να κατανοήσουν τις πτυχές του φαινομένου της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε σχέση με τη μικροκοινωνία του σχολείου και να συνδέσουν την ηγεσία με την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας.
-Αποκτήσουν γνώσεις στις περιοχές της παρώθησης, της διαχείρισης συγκρούσεων, της επιτυχούς επικοινωνίας, του οργανωτικού κλίματος/κουλτούρας και της διαχείρισης ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων.
-Αντιληφθούν την ανάγκη εισαγωγής καινοτομιών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό για τη συνεχή βελτίωσή του, περιγράφουν τα στάδια της επιτυχημένης εισαγωγής καινοτομιών και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, και ιδιαίτερα του διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία.
-Κατανοούν τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής, διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ θεωρητικής διάστασης και πρακτικής εφαρμογής της, αναγνωρίζουν τις «ομάδες πίεσης» που επηρεάζουν τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κύπρο και σκιαγραφούν κριτικά τα βασικά γνωρίσματα του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου.
-Διακρίνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού, γνωρίσουν θεωρητικά μοντέλα βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας, καθώς να μελετήσουν τα πορίσματα ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, που μελετούν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού και τη διαδικασία βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας.
-Χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο διοικητικής οργάνωσης και εκσυγχρονισμού της σχολικής μονάδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Η εκπαιδευτική ηγεσία συνδυάζει το ρόλο της διοίκησης και της ηγεσίας. Ο εκπαιδευτικός ηγέτης στηρίζει το βασικό έργο του εκπαιδευτικού οργανισμού, που είναι η διδασκαλία και η μάθηση η οποία αποτελείται σε τρεις κατηγορίες πρακτικών, οι οποίες αναβαθμίζουν τα επιτεύγματα των μαθητών:
α) τον ορισμό της αποστολής του σχολείου
β) τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος
γ) τη βελτίωση του σχολικού κλίματος

Ο ηγέτης μιας εκπαιδευτικής μονάδας προσανατολίζει την επίτευξη των επιθυμητών στόχων αναπτύσσοντας ένα όραμα, που περιστρέφεται γύρω από ηθικές και επαγγελματικές αξίες. Δίνει επίσης έμφαση στη σωστή διοίκηση και συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Ταυτόχρονα μεριμνάει για την επαγγελματική επιμόρφωση, τη βελτίωση της ποιότητας και την αναβάθμιση της ικανότητας του ατόμου στην υπηρεσία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του κάθε εκπαιδευτικού και τη διάχυση καλών πρακτικών.

Δεξιότητες: Διοίκηση και Ηγεσία, Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Οραματιστής και Ενεργητικός, Επιμονή και Επινοητικότητα, Ερευνητική Προσέγγιση, Καινοτόμα Αντιμετώπιση, Υποδειγματική Συμπεριφορά, Συναισθηματικά Αναπτυγμένη Νοημοσύνη

Τομείς Εργοδότησης:
 Εκπαίδευση, Δημόσια & Ιδιωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Έρευνα, Μη Κερδοσκοπικός Τομέας

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Διευθυντής Σχολικής μονάδας, Ερευνητής, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Υπεύθυνος σε Πολιτιστικά Ιδρύματα η Ιδρύματα Φροντίδας

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως ερευνητές οι ακαδημαϊκοί ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η σε ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας