Μεταπτυχιακά:
Εκπαίδευση

Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους , Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση’ αποσκοπεί στην προσφορά γνώσεων στο θέμα της παιδαγωγικής, πολιτικής, φιλοσοφικής, θεωρητικής και ιστορικής πτυχής της ειδικής ενταξιακής και ενιαίας εκπαίδευσης και στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και πρακτική αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία (ειδικές ανάγκες). Περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα μεθοδολογίας της έρευνας, τη χρήση της τεχνολογίας στην ενιαία τάξη και ευρύτερα κοινωνικά θέματα αναπηρίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:
-Σχεδιάζουν, πραγματοποιούν και παρουσιάζουν εκπαιδευτική έρευνα στο επίπεδο που προβλέπεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής έρευνας και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες στο χώρο της ενιαίας εκπαίδευσης.
-Εμβαθύνουν τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην ανάλυση δεδομένων με στατιστικές τεχνικές που αξιοποιούνται στην έρευνα στο χώρο της Ενιαίας Εκπαίδευσης ή σε σχεδιασμό, πραγματοποίηση και παρουσίαση προχωρημένων Ερευνών Ποιοτικής έρευνας.
-Εκπονήσουν μεταπτυχιακή έρευνα σε εξειδικευμένο θέμα Ενιαίας Εκπαίδευσης.
-Αναλύουν και εξηγούν τη σχέση φιλοσοφίας και παιδείας ή να κατανοήσουν θεσμούς , διαδικασίες και αποτελέσματα των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων από κοινωνιολογική άποψη ή να εξετάσουν / σχολιάζουν / συζητούν τις θεωρίες και τα ερευνητικά ευρήματα της επιστήμης της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να εφαρμόζουν διάφορες ψυχολογικές θεωρίες στην εκπαιδευτική πράξη ή να αναπτύξουν στάσεις ως εκπαιδευτικοί, που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθεί κανείς με επάρκεια στην πολιτισμική διαφορετικότητα.
-Κατανοήσουν και αναλύουν τους παράγοντες που οδηγούν στην κατασκευή της αντίληψης για την αναπηρία, η οποία δημιουργείται από την κοινωνία και καταλήγει στο σχολικό σύστημα, καθώς και την πολιτική, ιστορική και κοινωνιολογική πτυχή της εξέλιξης της Ενιαίας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό ως επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με διαφορετικές αναπηρίες και των παιδιών που αποτελούν μειονότητα/ες σε ένα σχολείο.
-Διαφοροποιούν σε επίπεδο διδασκαλίας και υλικού με γνώμονα την αποτελεσματική στήριξη όλων των μαθητών/ τριών μια ενιαίας τάξης.
-Σχεδιάζουν προγράμματα, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες παιδιών με αναπηρία και στις ανάγκες του ευρύτερου αναλυτικού προγράμματος και της προσέγγισής του προς την ενιαία εκπαίδευση.
-Αναλύουν και εφαρμόζουν σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ενδείκνυνται για τα παιδιά με σωματικές και αισθητηριακές αναπηρίες ή/και να αντιμετωπίζουν παιδιά με γνωστικές ή νοητικές αναπηρίες στα πλαίσια της σχολικής μονάδας, ή / και να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ψυχοσυναισθηματικές αναπηρίες και σχεδιάζουν / εφαρμόζουν τεχνικές για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
-Αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας με τους γονείς των παιδιών με αναπηρία για αποτελεσματική συνεργασία με αυτούς.
-Αναλύουν και συζητούν σύγχρονες θεωρητικές απόψεις, τάσεις και πρακτικές ή/ και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν ή / και επηρεάζουν τη θεωρία και πράξη της ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
-Χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε μία ενιαία τάξη και την εν γένει παιδαγωγική διαδικασία, όπως αυτή οργανώνεται στη σχολική μονάδα καθώς και ως εργαλείο πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία της γνώσης.
-Εξοικειωθούν με το σχολικό περιβάλλον της Ενιαίας Εκπαίδευσης και να αποκτήσουν σχολική εμπειρία μέσα από εφαρμογή στην πράξη του περιεχομένου και των μηνυμάτων των σπουδών τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Δάσκαλοι ειδικής αγωγής εργάζονται με παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν συναισθηματική, σωματική η πνευματική αναπηρία. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής εργάζονται με παιδιά με ήπια έως μέτρια αναπηρία και χρησιμοποιούν, τροποποιούν και προσαρμόζουν τα συμβατικά εκπαιδευτικά προγράμματα και το γενικό αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες του παιδιού.
Είναι επίσης υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό των αναγκών των μαθητών αφού αξιολογήσουν τις επίσημες εκτιμήσεις και τον καθορισμό κατάλληλων στόχων για κάθε μαθητή.
Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης και διδασκαλίας για τις ειδικές ανάγκες των μαθητών σε συνεννόηση με άλλο προσωπικό του σχολείου. Εισηγούνται ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την καταλληλότερη προσαρμογή των παιδιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Δεξιότητες: Οργανωτικές και Δεξιότητες Σχεδιασμού, Γνώση των Εφαρμογών Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Συνεργασία και την Ομαδική Εργασία, Κρίση και Λήψη Αποφάσεων, Δημιουργική Σκέψη, Επίλυση Προβλημάτων, Διαχείριση και Επίλυση των Συγκρούσεων, Εκτίμηση της Ποικιλομορφίας, Ικανότητα Προσαρμογής

Τομείς Εργοδότησης: Εκπαίδευση, Δημόσια & Ιδιωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ιδιωτικός Τομέας, Μη Κερδοσκοπικός Τομέας

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Προϊστάμενος Κέντρου Ημέρας, Υπεύθυνος συντονισμού και παροχής υπηρεσιών για τα παιδιά και ενήλικες με ειδικές ανάγκες, Αναπτυξιακός Ειδικός, Εκπαιδευτικός Αξιολογητής

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως ερευνητές οι ακαδημαϊκοί ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η σε ερευνητικά κέντρα.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας