IEK:
Πληροφορική

Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2019
2 έως 4 εξάμηνα
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απολυτήριο Λυκείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι ο Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής
Ο Τεχνικός εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής έχει κατακτήσει καίρια θέση στον τομέα εφαρμογής της πληροφορικής στην ιατρική, στηρίζοντας ουσιαστικά όλα τα τεχνικά μέσα και συστήματα για την διάγνωση και αποκατάσταση στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.
Στην Ιπποκράτειο με την πραγματικά μεγάλη παράδοση στα επαγγέλματα υγείας, θα ολοκληρώσει τις σπουδές του στο άριστα δομημένο τεχνικά περιβάλλον, διδασκόμενος από κορυφαίους καθηγητές στους τομείς των ιατρικών και επιστημονικών υπηρεσιών.
Η θεωρητική αλλά και η πρακτική προσέγγιση της ειδικότητας στην Ιπποκράτειο, στηρίζεται στα άρτια εξοπλισμένα με όλο το απαραίτητο λογισμικό και τις εξειδικευμένες ιατρικές εφαρμογές εργαστήρια της, στον συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεων μέσω ειδικών σεμιναρίων, συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και στην πρακτική εφαρμογή των ανώτερο που περιλαμβάνει τη σχεδίαση και την υλοποίηση σε πραγματικές συνθήκες.

Ο σκοπός αυτής της ειδικότητας είναι να δώσει σε αυτούς που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας και σε σχετικές με αυτήν δραστηριότητες, επαγγελματική κατάρτιση στην Ιατρική Πληροφορική.

Ο απόφοιτος του ΙΕΚ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής θα αναπτύξει την ικανότητα να υποστηρίζει και να επιλύει τεχνικά προβλήματα εφαρμογής της Πληροφορικής στην Ιατρική όπως αυτά παρουσιάζονται στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας.
Τέτοια προβλήματα ανακύπτουν από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της Κοινωνίας των Πληροφοριών και την ανάγκη διασφάλισης της ορθής και ασφαλούς εφαρμογής της στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Επιπλέον θα μπορεί να υποστηρίξει τεχνικά συστήματα Η/Υ σε περιβάλλον ιατρείου, Κλινικής και Νοσοκομείου και θα έχει τη δυνατότητα να στηρίζει τη λειτουργικότητα του συστήματος υγείας (χρήση πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων και άντληση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, επικοινωνία μέσω δικτύου), των ιατρικών και επιστημονικών υπηρεσιών (χρήση υπολογιστών ειδικού και γενικού σκοπού, χρήση ειδικών πακέτων στην έρευνα και εκπαίδευση) και να παρέχει διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη (υπηρεσίες προμηθειών και τροφοδοσίας, φαρμακείο, οικονομική διαχείριση κ.α) και να αναπτύσει λογισμικό προσανατολισμένο σε Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Υγεία και την Πρόνοια.

Θα μπορεί επιπλέον να συμβάλλει:
α) στην σωστή πληροφόρηση όλων των φορέων υγείας με βάση αντικειμενικά στατιστικά δεδομένα,
β) στην επίλυση προβλημάτων εσωτερικής οργάνωσης νοσοκομείων με έμφαση στην επικοινωνία τμημάτων και τη συλλογή στατιστικών και άλλων στοιχείων, γ) στη διευκόλυνση επικοινωνίας και συνεργασίας γιατρών στην βασική κλινική έρευνα
δ) στην ανάλυση και κατανόηση του πλήθους των πληροφοριών που παράγονται από τα σύγχρονα ιατρικά όργανα και
ε) στην Διαχείριση Τοποθεσίας στο INTERNET (Webmaster).

Επιπλέον :
Χειρίζεται την SQL και υποστηρίζει την Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων για Ιατρικά και Νοσοκομειακά Αρχεία.
Παρέχει διοικητική και διαχειριστική στήριξη στα πλαίσια ενός Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου.
Επικοινωνεί με Εθνικές Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων για διαθέσιμα όργανα, εφόδια, υπηρεσίες υγιεινής και στατιστικές ασθενειών.
Πραγματοποιεί on - line προσπελάσεις σε ιατρικά περιοδικά, βιβλία καθώς και σε ιατρικά εργαστηριακά αποτελέσματα και έρευνες
Χειρίζεται και υποστηρίζει όργανα των οποίων η λειτουργία ελέγχεται από Η/Υ ειδικού σκοπού.
Εχει βασικές γνώσεις των λειτουργικών συστημάτων Professional Windows 2000, UNIX και LINUX.
Εχει γνώσεις για τα δίκτυα υπολογιστών, την σχεδίασή τους, την λειτουργία τους και υλοποίησή τους.
Εχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ενός επεξεργαστή κειμένου σε περιβάλλον Windows.
Εχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ενός πακέτου διαχείρισης ηλεκτρονικών λογιστικών φύλλων (spreadsheets) σε περιβάλλον Windows.
Εχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ενός πακέτου διαχείρισης βάσεως δεδομένων (data base) σε περιβάλλον Windows.
Εχει τις απαιτούμενες γνώσεις πάνω στις τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης, σύνθεσης, δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας.
Εχει τις απαιτούμενες γνώσεις πάνω στις αρχές και τεχνικές οργάνωσης αρχείων καθώς και τις βασικές δομές δεδομένων.
Εχει την ικανότητα ανάλυσης και σχεδιασμού εφαρμογών σε περιβάλλον της VISUAL BASIC.
Εχει πλήρη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C++
Μπορεί και υποστηρίζει ως τεχνικό προσωπικό ερευνητικά προγράμματα συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών και στην ανάλυση των δεδομένων τους.
Εχει τις γνώσεις που απαιτούνται για τις αρχές λειτουργίας του Διαδικτύου, τις εντολές και τεχνικές ανάπτυξης ιστοσελίδων καθώς επίσης και εξοικείωση με προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού στο Διαδίκτυο.
Γνωρίζει τις Γενικές Αρχές Ιατρικής Πληροφορικής και την αντίστοιχη ελληνική και αγγλική ορολογία.
Εχει βασικές γνώσεις Οργάνωσης και Διοίκησης Μονάδων Υγείας.
Γνωρίζει τις Γενικές Αρχές άσκησης της Τηλεϊατρικής και Τηλεκπαίδευσης και την εφαρμογή της στην Ελλάδα.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι διπλωματούχοι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής» θα μπορούν να εργασθούν σαν παραγωγικά στελέχη σε:

 • Τμήματα Πληροφορικής των Ιδιωτικών Κλινικών
 • Δημόσια Νοσοκομεία
 • Θεραπευτήρια
 • Κέντρα Υγείας
 • Διαγνωστικά κέντρα
 • Ιδιωτικά ιατρεία
 • Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας
 • Ασφαλιστικά Ταμεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σπουδαστικά Δικαιώματα - Παροχές
Οι σπουδαστές που είναι στρατεύσιμοι δικαιούνται αναβολή κατάταξης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.
Σύμφωνα με το Νόμο οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζει τους σπουδαστές με τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ δικαιούνται δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης
Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. καθορίζεται ο ετήσιος αριθμός των αποφοίτων των ΙΕΚ των οποίων η πρακτική άσκηση θα επιδοτείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2009/92.
Η επιλογή των επιδοτούμενων γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από γνώμη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 • οικονομική κατάσταση ασκούμενου
 • οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία)
 • κτήση κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Το ποσό της επιδότησης της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων ανέρχεται στο ποσό των 800 € κατ'εξάμηνο. Η επιδότηση χορηγείται στον ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του, αφού εγκριθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Υποτροφίες
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας