Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΕΔΙΒΙΜ - elearning

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κεφαλληνίας 46, 11251 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 8203753
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Tο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δια βίου μάθησης μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης στο "Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης" (ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ) το οποίο ιδρύθηκε το 2018. Το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ παρόλο τον μικρό χρόνο λειτουργίας του διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην δια βίου μάθηση εφόσον είναι συνεχιστής της μακροχρόνιας και επιτυχημένης παράδοσης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΠΑ και της Μονάδας eLearning του ΟΠΑ μέσω των οποίων έχουν υλοποιηθεί εκατοντάδες εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διαφόρων μορφών, διάρκειας, επιπέδου και αντικειμένου από το 1995.

Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η συμβολή στην κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, πρωτίστως της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, συμβάλλοντας θετικά στην αγορά εργασίας, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στο μορφωτικό επίπεδο των σπουδαστών του. Τον στόχο αυτό τον εκπληρώνει μέσα από την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία θα συμπληρώνουν, εκσυγχρονίζουν ή/και αναβαθμίζουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία, διευκολύνοντας την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Τα περίπου πενήντα εξειδικευμένα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ έχουν ως στόχο να προάγουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων μέσω σύγχρονων και καινοτομικών μεθόδων κατάρτισης. Τα προγράμματα υλοποιούνται κυρίως με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (eLearning), της δια ζώσης και της υβριδικής (μικτής) μάθησης. Η διδασκαλία τους γίνεται από καθηγητές και διδάσκοντες του Ιδρύματος και εκπαιδευτές με υψηλή ειδίκευση και πολύχρονη διδακτική εμπειρία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε. Το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων αυξάνεται συνεχώς ανταποκρινόμενο στις αναφυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο και θεμιτό στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης έχουν ετερογενές εκπαιδευτικό υπόβαθρο, από απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων και βρίσκονται γεωγραφικά σε όλα τα μέρη της Ελλάδας αλλά και το εξωτερικό.

Η διά βίου μάθηση είναι μια πρόκληση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην οποία ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα και όραμα.

E-Learning

03/03/2020 Εξ Αποστάσεως
03/03/2020 Εξ Αποστάσεως
27/02/2020 Εξ Αποστάσεως
26/02/2020 Εξ Αποστάσεως
26/02/2020 Εξ Αποστάσεως
25/02/2020 Εξ Αποστάσεως
25/02/2020 Εξ Αποστάσεως
25/02/2020 Εξ Αποστάσεως
25/02/2020 Εξ Αποστάσεως
25/02/2020 Εξ Αποστάσεως
25/02/2020 Εξ Αποστάσεως
10/10/2019 Εξ Αποστάσεως
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.