Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310997204, 6944791624
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) αποτελεί πιστοποιημένη μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017(Α'/114) και τις διατάξεις της απόφασης Αριθμ.229718/Ζ1, τεύχος Β4/05.01.2018.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ αναπτύσσει διεπιστημονικά προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.