Σεμινάρια

Euroeducational

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ / ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Φορέας Εκπαίδευσης: Euroeducational
Κατηγορία: Βιομηχανία & Τεχνικά, Συντήρηση, Ηλεκτρολογικά
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
Εισηγητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός (MSc of Science), Σύμβουλος Μηχανικός και Εργολήπτης μεγάλων project. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.
Σε ποιους απευθύνεται
1.Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διπλωματούχους Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή αντιστοίχους Τεχνολόγους Μηχανικούς:
-Μελετητές Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
-Κατασκευαστές & Επιβλέποντες Ηλεκτρολογικών Εργων Υποσταθμών
-Απασχολούμενους στη Βιομηχανία (Λειτουργία / Συντήρηση)
2.Πρoϊσταμένους Τμημάτων Συντήρησης / Λειτουργίας Υποσταθμών
Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει αφ' ενός μεν τις βασικές γνώσεις περί Υποσταθμών Μέσης / Χαμηλής Τάσης και του αντίστοιχου Εξοπλισμού (Μετασχηματιστές, Πίνακες, Καλώδια, Προστατευτικές Διατάξεις, Γειώσεις, κλπ), αφ' ετέρου δε θέματα των Υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ τα οποία σχετίζονται με τη Προστασία και Έλεγχο αυτών καθώς και Υπολογισμοί των στοιχείων των Υποσταθμών και των Σφαλμάτων (βραχυκυκλώματα).
Τέλος, στο Σεμινάριο θα παρουσιασθούν θέματα που αφορούν τη Συντήρηση και άρση βλαβών στους Υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ.

Περιγραφή Σεμιναρίου

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. ΤΥΠΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
- Ακτινικό Δίκτυο Μέσης Τάσης
- Βρογχοειδές (Ring Μain) Δίκτυο Μέσης Τάσης
- Σφάλματα στα Εναέρια Δίκτυα Μέσης Τάσης
2. ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΔΕΗ (15 Η 20 KV)
- Παροχή τύπου Α1
- Παροχή τύπου Β1
- Παροχή τύπου Β2
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
- Υποσταθμοί σε Οικίσκους
- Οικοδομική Διαμόρφωση Υποσταθμών
- Χώρος ΔΕΗ & Οδηγίες Διαμόρφωσης
- Απαιτήσεις Χώρων Υποσταθμών
3. ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ & ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

- Θεμελειακή Γείωση
- Γειώσεις με Ηλεκτρόδια
- Γειώσεις Προστασίας
- Η Αντίσταση Γείωσης
- Βηματική Τάση και Τάση Επαφής
- Ισοδυναμικές Επιφάνειες
- Θεμελειακή Γείωση
- Σύνδεση των διαφόρων Ειδών Γείωσης σε Κοινό Γειωτή
4. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΙΣΧΥΟΣ – POWER TRANSFORMERS)
- Μονοφασικοί & Τριφασικοί Μετασχηματιστές
- Αυτομετασχηματιστές
- Μετασχηματιστές Τύπου Ελαίου
- Μτασχηματιστές Ξηρού Τύπου
- Συνδεσμολογίες Μετασχηματιστών
- Συμβολισμοί Ακροδεκτών
- Συνδεσμολογία Τυλιγμάτων Μετασχηματιστή Ισχύος
- Παραλληλισμός Μετασχηματιστών
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
- Ονομαστική Ισχύς, Θερμοκρασίες Λειτουργίας, Επιτρεπόμενη Φόρτιση
- Υπερφόρτιση Μετασχηματιστών
- Ισχύς Μετασχηματιστή σε συνάρτηση με το Υψόμετρο
- Τάσεις Δοκιμής Μετασχηματιστών & Αποστάσεις
- Απώλειες Μετασχηματιστών
- Απώλειες Κενού (Σιδήρου)
- Απώλειες Χαλκού (Φορτίου)
- Τάση Βραχυκύκλωσης
- Πτώση Τάσης
5. ΜΟΥΦΕΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΤΡΟΠΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- Κατασκευή Μούφας Χυτορητίνης έως 1 kV (GT-NORATEX)
- Οδηγίες Ανάμιξης Ρητίνης 2 Συστατικών (IPD Industrial Products)
- Τρόπος Χρήσης Θερμοσυστελλόμενων Σωλήνων (3M)
- Κατασκευή Μουφών ΜΤ Ψυχρής Συρρίκνωσης (3M – QS2000E)
- Κατασκευή Στεγανών Μουφών σε Καλώδια Data
- Κατασκευή Θερμοσυστελλόμενης Μούφας σε 3_Πολικό Καλώδιο XLPE
- Κατασκευή Θερμοσυστελλόμενης Μούφας σε Μονοπολικό Καλώδιο XLPE με Οπλισμένο Καλώδιο
- Κατασκευή Θερμοσυστελλόμενου Τερματισμού 24 kV-NEXANS
- Κατασκευή Ψυχροσυστελλόμενου Ακροκιβωτίου Καλωδίου ΜΤ
- Κατασκευή Τερματισμού Καλωδίου ΜΤ έως 25 kV
6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ & ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
- ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
- Ασφάλειες Εκτόνωσης Μέσης Τάσης
- Ασφάλειες Σκόνης Υψηλής Ικανότητας Διακοπής (HRC)
- Χαρακτηριστικές Απόζευξης Ασφαλειών HRC
- Χαρακτηριστικές Περιορισμού Ik Ασφαλειών HRC
- ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (Circuit-Breaker)
- Χαρακτηριστικά Μεγέθη των Διακοπτών Ισχύος
- Τα Μέρη του Διακόπτη Ισχύος
- Διακόπτες Ισχύος επί Φορείου (Truck mounted Circuit Breakers)
- ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (Load-Switch)
- Σβέση Τόξου με Φύσημα Αέρα στο Διακόπτη Φορτίου
- Διακόπτης Φορτίου με Ασφάλειες HRC
- ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ & ΓΕΙΩΤΕΣ
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
- ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (ΚΑΤΑ IEC)
7. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
- Μετασχηματιστές Εντασης (Current Transformers)
- Μετασχηματιστές Τάσης (Voltage Transformers)
- Χαρακτηριστικά Μεγέθη των Μετασχηματιστών Εντασης
- Χαρακτηριστικά Μεγέθη των Μετασχηματιστών Τάσης
- Σύνδεση Μετασχηματιστών Τάσης
8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PROTECTIVE RELAYS)
- Ηλεκτρονόμοι Υπερέντασης (Overcurrent Relays)
- Ηλεκτρονόμοι Ελλειψης Τάσης (Undervoltage Relays)
- Ηλεκτρονόμοι Σφάλματος προς Γή (Ground Overcurrent Relays)
- Ηλεκτρονόμοι Διαφορικής Προστασίας (Differential Protection Relays)
- Ηλεκτρονόμος Υπερέντασης Σταθερού Χρόνου (Overcurrent Relay with definite Τime-Relay)
- Ηλεκτρονόμος Υπερέντασης Αντίστροφου Χρόνου (Overcurrent Relay with inverse Τime-Relay)
ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΤΑΣΗΣ (ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ)
- Κατασκευή & Χαρακτηριστικά Μεγέθη των Απαγωγέων Τάσης
- Περί κρουστικών Τάσεων
9. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
- Πίνακας Μέσης Τάσης ΔΕΗ
- Πίνακας Μέσης Τάσης Καταναλωτή
- Διατάξεις Κυψελών Μέσης Τάσης
- Προκατασκευασμένες Κυψέλες 20 Kv
- Προκατασκευασμένες Κυψέλες με Αποζεύκτη Φορτίου
- Μονωτήρας με Χωρητικό Καταμεριστή Τάσης
- Προκατασκευασμένες Κυψέλες με Διακόπτη Φορτίου
- Παράδείγματα από τη πράξη
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
- Σχέδιο Οψης Πίνακα Μέσης Τάσης
- Κατάλογος Υλικών Μέσης Τάσης
- Λειτουργικά Σχέδια Πίνακα Μέσης Τάσης
10. ΑΛΛΗΛΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ (INTERLOCKING – OPERATION PROCEDURES)
- Ηλεκτρικές Αλληλομανδαλώσεις
- Μηχανικές Αλληλομανδαλώσεις
11. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
- Βραχυκυκλωτήρας
- Ράβδος Χειρισμού Βραχυκυκλωτήρα
- Κοντάρι Αποφόρτισης (Εκφόρτωσης)
- Εξωλκέας Ασφαλειών
- Ηλεκτρονικός Ανιχνευτής Παρουσίας Μέσης Τάσης
- Σφιγκτήρας Γείωσης
- Διχαλωτός Ακροδέκτης Ανιχνευτή Μέσης Τάσης
- Γάντια Μέσης Τάσης 20 kV & 30 kV
- Μονωτικός Αντιολισθητικός Τάπητας Μέσης Τάσης, 20 kV
12. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ MΤ
- Υπολογισμοί Στοιχείων Υποσταθμών ΜΤ
- ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ
13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- Προληπτική Συντήρησης Υ/Σ
- Ανιχνευτική Συντήρηση
- Επισκευαστική Συντήρηση
- Διαγνωστική Συντήρηση
- Συντήρηση Κύριου Εξοπλισμού
- Διακόπτες SF6
- Μετασχηματιστής Λαδιού
- Μετασχηματιστής Ξηρού Τύπου
- Συντήρηση του Βοηθητικού Εξοπλισμού
- Συντήρηση Συσσωρευτών Μολύβδου
- Συντήρηση Συσσωρευτών Ni-Cd
Συντήρηση Φορτιστών
- ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΣ & Μ/Σ
- ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Μ.Τ./Χ.Τ.
- Φύλλο Επιθεώρησης / Συντήρησης Υποσταθμου Μέσης Τάσης
- Φύλλο Συντήρησης Μετασχηματιστή Μ.Τ. / Χ.Τ. (ΜΣ Εκτός Τάσης)
- Φύλλο Συντήρησης Μετασχηματιστή Μ.Τ. / Χ.Τ. (ΜΣ Με Τάση)
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (EXPRESS ΕΠΕ)
- Σκοπός Συντήρησης
- Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συντήρηση
- Κόστος Συντήρησης
- Συνήθεις Βλάβες
- Εργασίες Συντήρησης
- Καταγραφή Στοιχείων
- Δελτίο Επιθεώρησης Υποσταθμού
- Δελτίο Συντήρησης Υποσταθμού
- Εξοπλισμός Συντήρησης Υποσταθμών & Εναερίων Δικτύων
14. ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- Πίνακες Μέσης/Υψηλής Τάσης – Ρελέ Προστασίας
- Πίνακες Χειρισμών ΜΤ
- Μετασχηματιστής ΜΤ/ΧΤ Ελαίου
- Πίνακες ΧΤ
- Κύκλωμα Γείωσης
- Πυκνωτές
- Αλεξικέραυνα
- Χρόνος Αποκατάστασης Ανωμαλιών
- Συντήρηση Λαδιού Μ/Σ Ελαίου
- Συντήρηση Λαδιού Μ/Σ με Μηχανισμό Αλλαγής Τάσης υπό Φορτίο
- Δειγματοληψία Ελαίου Μ/Σ για τη Δόκιμη Διηλεκτρικής Αντοχής
- Απομόνωση Στοιχείου υπό Τάση σε ΥΣ ή Δίκτυο για Εργασία επί του Απομονωθέντος Στοιχείου

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή