Σεμινάρια

Euroeducational

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Φορέας Εκπαίδευσης: Euroeducational
Κατηγορία: Λογιστική, Λογιστικά & Φοροτεχνικά
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
Εισηγητής
Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Οικονομολόγος, τ. Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή διδακτική εμπειρία & Συγγραφέας. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία.
Τρόπος Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Α) Σε αίθουσα διδασκαλίας
B) Online μέσω Internet με εικόνα και ήχο ζωντανά από την αίθουσα διδασκαλίας
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς και μεσαία στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων & οργανισμών, λογιστικά γραφεία & ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές.
Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των συμμετεχόντων στις Αρχές Γενικής Λογιστικής , στις Εργασίες Τέλους Χρήσης και στις Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις μέσω πρακτικών εφαρμογών.

Περιγραφή Σεμιναρίου

- ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Χειρόγραφη λογιστική καταχώρηση)
- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (π.χ. Χρέωση – Πίστωση)
- ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Κωδικοποίηση)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
2. ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
6. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
7. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
8. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΠΕΛΑΤΕΣ
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
4. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
5. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ
6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΠΑ
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΟΜΑΔΑ 7η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
3. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 8η: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ΟΜΑΔΑ 9η)
Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ»
1. ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (90) ΔΙΑΜΕΣΟΙ – ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (92) ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (93) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ (93)
4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (94) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (96) ΕΣΟΔΑ – ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ (96)
6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (98) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (98)
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΑΣ 9) ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ»
4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ»
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για πλήρη κατανόηση των ανωτέρω.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας
Μηχανογραφ/νη Τήρηση Βιβλίων-Πρακτικές Εφαρμογές Λογιστηρίου
Έναρξη: 01/03/2017, Δια Ζώσης (Θεσ/νίκη)
Καραγιώργος Θεοφάνης, καθηγητής Παν/μίου
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ DIGITAL MARKETING-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
100% ΠΡΑΚΤΙΚΗ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ Υπ.Παιδείας Θεσ/νκη
ACCA - IFRS Certificate & Diploma -Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Παγκόσμιου Κύρους Πιστοποιήσεις Λογιστών
Δείτε το Πρόγραμμα!
Power Tax Training - Σεμινάρια Λογιστικής, 40 προγράμματα
και με E-learning σε όλη την Ελλάδα
Έμπειροι Καθηγητές -Μοναδικά Προνόμια!!!!

επιστροφή